รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536060500355นางสาวพรรณี พลหาญ
2536060500579นางสาววนิดา จิตอารีย์
3536060500595นางสาววราภรณ์ ลิโป้
4536060500512นางสาวรัตติกาล พิบูลศุภสกุล
5536060500082นางสาวจารุวรรณ โฆษะ
6536060500181นายณัฐพล มงคลทิพย์
7536060500272นางสาวนันทิยา แก้วพรหมณ์
8536060501007นางสาววิภาพร แสนทวีสุข
9536060500603นางสาววราลี ลาวัณย์วิบูรณ์
10536060500736นางสาวสุธันยา แก้วไสย์
11536060500827นายอภิรักษ์ ม่วงทอง
12536060500884นางสาวอังคณา ตะโกภู่
13536060500918นางสาวอัจฉรา ทับทิมศรี
14536060500959นางสาวอุทัยวรรณ ค้ำคูณ
1549506058681นายมนธิชัย พลูกระจ่าง
1650506051585นายพิสิษฐ์ เทียนสุกใส
1750506050298นางสาวจันทร์ศุจี ยอดสุทธิ
1850506051288นายสุดฤทธิ์ วัฒนกิจวานิช
1950506050611นายธเนศ วุฒิวิกัยการ
2050506051049นางสาววิกานดา มณีนาค
21515060500169นางสาววรางคณา เข็มเงิน
22515060500185นางสาวลลนา ถือพุทธ
23515060500201นางสาวดวงกมล แซ่เฮ้ง
24515060500250นางสาวจุฑารัตน์ แจ้งวัง
25515060500334นายณัฐพล ขำประดิษฐ์
26515060500441นางสาวธีตา วปินานนท์
27515060500490นายเมธาวัฒน์ พลหาร
28515060500813นางสาวนิศา คงสมกัน
29515060501050นายธีรชัย อัครศรีสวัสดิ์
30515060501175นายอาทิตย์ ธำรงวัฒนา
3150506050074นายกฤษฏิพล ชื่นโกสุม
32515060501613นางสาวปภัสสร จิตรนำทรัพย์
33515060501621นางสาวดุษฎี สายสว่าง
34515060501704นางสาวสุพัตรา เสือส่อสิทธิ์
35515060501019นายสุรเชษฐ์ ฤกษ์รัตน์
36515060501258นางสาวธนาภรณ์ พงษ์ไพร
37515060501357นางสาวกัญญาภัค ศรีสุคนธทรัพย์
38515060501548นางสาวจุฑาพร บุญเลิศ
39515060500383นางสาวปิยพร วงค์ศรีชา
40515060501753นางสาววัลลี ผิวสุข
41515060500573นางสาวกรณ์เกล้า พิศเพ็ง
42515060500037นางสาวกรรณิกา ยิ้มอยู่
43515060500268นางสาวจุฬารัตน์ กันทะวี
44515060501407นางสาวอารดา บุญชู
45515060500649นายธนนารถ คล้ายดำ
46515060500128นางสาวสุรยาวดี เจริญจิตต์
47515060500946นางสาวสุจิตราภรณ์ ถินรัตน์
48515060500623นายเรืองศิลป ยอดอนันตกุล
49515060501555นางสาวโสภา บุญเทียม
50515060500086นางสาวสุรีพร เจนพิทยา
51515060500433นายธนรัตน์ เฟื่องฟู
52515060501589นางสาววิริญา ธรรมกันธร
53515060500060นางสาวกิ่งแก้ว ขำซ้าย
54515060500821นายวรวุฒิ ประไพบูลย์
55515060500318นางสาวณัชชารีย์ อนันต์พูนสุข
56515060500771นางสาวณัฐวรรณ อติโรจน์
57515060501290นายธนนรินทร์ สวัสดิ์เดชาเลิศ
58515060501530นางสาวศันสนีย์ ศิริสุข
59515060501266นายภากร ไตรพิริยะกุล
60515060501472นางสาววรรลภา ไชยดำ
61515060500193นางสาวศิริพร เชยชิด
62515060500664นายวิทูร คำหอม
63515060500896นายวิรัตน์ สาระ
64515060501027นางสาวสุรัสวดี ไชยมนตรี
65515060501282นางสาวสุรีย์ เทพวิญญากิจ
66515060500219นางสาวจิรภิญญา แสงวัฒนธร
67515060500326นางสาวณัฎฐพร แช่มชื่น
68515060500995นายสุพิสิฐ เบ็ญจสิริสรรค์
69515060501787นางสาวสิริกร จิรวงศ์กำจร
70515060501308นายยงศักดิ์ แซ่คู
71515060500458นายชนินทร์ อรินพ่าย
72515060500987นางสาววัชราภรณ์ วสิกชาติ
73515060500094นางสาวกุลธิดา มณีโชติ
74515060500862นางสาววารี วิริยะ
75515060501373นางสาวปรียาพร จงเจริญศรีศิริ
76515060501118นางสาวอรรณภา งานรุ่งชัชวาล
77515060500508นางสาวนาตยา พันธ์ภูงา
78515060501431นางสาวทรรศนีย์ อำนวยเดชา
79515060501332นางสาวอำพร ลุนลา
80515060500292นางสาวนิศารัตน์ ปลื้มจิตร
81515060500482นางสาวนัยชนก นกบิน
82515060500904นางสาววิลาสินี วรรณอิสระ
83515060500870นายพิจิตร อังศุกสิกร
84515060500375นางสาวเบญจวรรณ กุศลศารทูล
85515060501209นางสาวนัฐชดา เทียนทอง
86515060501746นางสาวนิตติยา ตันวัฒนาดำเนิน
87515060500805นายประวิทย์ รุงเรืองศักดิ์
88515060501498นางสาวสุชาดา ดวงใจเด็ด
89515060500615นายวีรยุทธ มหานาโค
90515060501142นางสาวอังคณาพร รักเอียด
91526060500398นางสาวอัญชิสา เครือฟั่น
92515060500763นางสาววรรณกา ชื่นเจริญ
93515060501001นางสาวสุภัทรษร เชื้อหอม
94515060500540นายปรเมฆ ใจกล้า
95515060501449นางสาวเอมอร อรุณโน
96515060500011นางสาวกมลชนก เหลืองเจริญนุกูล
97515060500474นางสาวนริดา ทองน้อย
98515060500938นายบงกช ธนะสาร
99515060501167นางสาวอัญลักษณ์ ศรีสิทธิเดโช
100515060500847นางสาวพรรณศิริ สอนสุข
101526060500232นางสาวปณิดา เชาวน์ชะตา
102515060501456นางสาวโสภิดา สุภาจักร์
103515060501712นางสาวพิชามญชุ์ ศิริอนันตภัทร์
104515060500425นางสาวทิพย์รัตน์ นุ่นช่วย
105515060500979นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ศรีเสาว์
106515060501365นางสาวปรางค์ทิพย์ อินทรัตน์
107515060501563นางสาวจิรวรรณ สังขโชติ
108515060500417นายทวนทอง แก้ววิเศษ
109536060500041นางสาวกิริณี มัชฌิกะ
110536060500058นางสาวเกวรินทร์ ประทุมวัน
111536060501031นางสาววนาลี เมืองวัน
112536060500314นางสาวปิญาพร เทพปินตา
113536060500207นางสาวดวงพร ลักษณะชู
114536060500868นางสาวอริศรา กัณหาวงศ์
115536060500777นางสาวหัทยา บางบุญสม
116536060500108นางสาวจุฑามาศ อนันทกาญจน์
117536060500900นางสาวอัจฉรา จันทรภักดี
118536060500819นางสาวอภิญญา รังษี
119536060500223นางสาวธิติมา กาญจนะ
120536060500405นางสาวภัคนา พลเยี่ยม
121536060500686นางสาวสายใหม มณีโสตร์
122536060500256นางสาวนฤมล สารุณา
123536060500488นางสาวจารุณี โฆษะ
124536060500470นางสาวกาญจนา จูจวง
125536060500231นายธีรพร ทองเดิม
126536060500330นางสาวปุณยวีร์ อำนวยผล
127536060500264นางสาวชฎาณิศ นามอ้าย
128536060500371นางสาวพุทธกุล จันทร์ภักดี
129536060500728นางสาวสุดารัตน์ สายวารี
130536060500389นางสาวเพชรบุรี รัตนประทีปพร
131536060500645นางสาวศิรัญญา บุตร
132536060500678นางสาวชุติญา หอวิมาลย์
133536060500496นางสาวนพวรรณ ไกรลักษณกุล
134536060500769นางสาวสุภักศร จิรันดร
135536060500751นางสาวสุนีรัตน์ เนาวะดี
13650506051171นายศุภโชค วงศ์ดวงถวัลย์
137526060501289นางสาวนภาวัลย์ แสนโสภา
138536060500322นางสาวปิยนุช เสาวลักษณาการ
139536060500116นางสาวจุฑารัตน์ มูลถา
140536060500157นางสาวณัฐธิดา ธาดาถิรศักดิ์
141536060500165นายณัฐพงษ์ เพชรทอง
142536060500249นายธีรวุฒิ ชอบป่ารัง
143515060500516นางสาวน้ำทิพย์ บำรุงศุภกุล
144515060500391นายนนณภัส แผ่วัฒนโรจน์
145515060500706นางสาวรตพร เจริญผล
146515060500557นายประจักร ตุยาศัย
147515060500714นางสาวรสสุคนธ์ เทจอหอ
148536060500173นางสาวณัฐพร สุขสำราญ
149536060500298นางสาวบุศรินทร์ สารสมจริง
150536060500892นางสาวอัจฉรา กาญจนมุกดา
151536060500561นางสาวเลขา ญาติรักษ์
152536060500348นางสาวพรทิพย์ ใจเที่ยงแท้
153525060502305นายทัตพงศ์ บวรภัทรกุล
154546060500628นายปะวี หรือนรินทร์