รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536060500694นางสาวสาลิณี ทิพย์สุราษฎร์
2515060501639นายกรเทพ ไมตรีวงษ์
3525060502859นางสาวพิชญา เดือนสว่าง
4515060501811นางสาวเมวิกา แสงสะอาด
5546060500867นางสาวอัจฉราภรณ์ ยะพิจิตร์
6525060501745นางสาวพัชรี กอบรัตนสุข
7525060502115นางสาวขนิษฐา ศรีมงคล
8525060500101นางสาวธารทิพย์ ผิวสุข
9525060500275นายภวิศ จิตวโรภาสกูล
10525060500697นางสาวนาตยา ทองโชติ
11525060500762นางสาวนันทนา วงษ์สมบูรณ์
12525060500788นางสาวจันทิมา สุขสำราญ
13525060500804นายปรีชา นิลมา
14525060501018นางสาวสุริจิตร สุริโย
15525060501083นางสาวอังศวีร์ ค้ำคูณ
16525060501158นายพงศธร ขันธหัตถ์
17525060501182นางสาวยุพยง อัคนิทัต
18525060501273นางสาวจารวี จันทร์นวล
19525060501307นางสาวอุษณีย์ แสงภักดี
20525060500416นางสาวกมลวรรณ อรุณสวัสดิ์
21525060500457นางสาวรัตนา เส็งเจริญ
22525060500473นายสุรศักดิ์ เจริญจันทร์
23525060500853นางสาวฐิติพร ปัญญาฉัตรพร
24525060501000นายคมสัน ชื่นวิโรจน์วงศ์
25525060501448นายธานี ทองคำ
26525060501471นางสาวมนัสชนก เฮี้ยนเจริญ
27525060501893นางสาวจิตชญา สงวนงาม
28525060501901นางสาวพัชรี สังข์สวาท
29525060501950นางสาวชัญญานุช งามโสภณ
30525060501984นางสาววรนิษฐา ดีสมสกุล
31525060502008นางสาวสิรินาถ กรินทร์
32525060502420นางสาวจรัสรัตน์ เจริญวัฒนสิน
33525060502453นางสาวจรรยา เมฆฟัก
34525060502362นางสาวเยาวเรศ หมอนทอง
35525060502370นางสาวสาวิตรี ทองพราว
36515060501803นางสาวกรกมล พรหมมี
37525060501851นายกฤษดา มณีจักร
38525060502735นางสาวพรพิมล จำแปลง
39525060500192นางสาวจีราพร ทรัพย์สมบัติ
40525060501497นายธนารัตน์ ทัศนารมย์
41525060502065นายอัคร จันทรัตน์
42525060500481นายธีรนิต เพชรชัด
43525060500523นางสาวอุษา เงินสุข
44525060500051นางสาวลลิตา ยะก๊บ
45525060501828นางสาวนัจมา เวชพงษ์
46525060500945นางสาวรัชนีย์ จู่มา
47525060502560นางสาวปัทมา จู่บำรุง
48525060502404นางสาวอิชญา สิทธานครินทร์
49525060501281นางสาวเป็นหนึ่ง ยวนเกิด
50525060501034นางสาวสุรอยยา ดอกมะลิ
51525060501547นางสาวพิชชาพร ทรัพย์สิทธิพร
52525060501398นางสาวณัฐกานต์ แสงมาน
53525060501299นางสาวบุญฑริก อ้นเจริญ
54525060502461นางสาวสุกัญญา พุทธโธ
55525060500796นางสาวณัฐวรรณ งอกงาม
56525060500622นางสาวอิสริยาภรณ์ อินทรมงคล
57525060500705นางสาวธนาภรณ์ นาทา
58525060502149นางสาวศรีอรวรรณ ลิ้มประเสริฐ
59525060500572นางสาวสิทธิณี บัวโรย
60525060502677นางสาววรรณนิสา เภาพันธ์
61525060500846นางสาวอารีรัตน์ มหิพันธุ์
62525060501554นางสาวปฏารัตน์ ดวงแข
63525060502446นางสาวชลธิชา เจติธรรม
64525060502768นางสาวอัจฉรา บุญรัตน์
65525060501224นางสาวนัชชา เรืองแสง
66525060501653นายธนานันต์ ผิวคำ
67525060500903นางสาวธนพรรณ มะวรคะนอง
68525060500044นางสาวกมลภัทร โพทวี
69525060502024นางสาวนพมาศ แผ่นทอง
70525060501406นายวานิช ศิริคันธานนท์
71525060502529นางสาวธัญวรรณ บุญเที่ยง
72525060500895นางสาวปิยพร เนตรสืบสาย
73525060501521นางสาวปวีณา สุรชัยสิขวิทย์
74525060501596นางสาวนัฐจิมาพร บุญยรักษ์
75525060501208นางสาวอาจรีย์ สีสาเร
76525060501877นางสาวจินตหรา เชยกลิ่น
77525060501760นายวีรศักดิ์ หิรัญรัตน์
78525060502743นายคเชน เข็มทอง
79525060500267นายพิทูร ติระจินดาสกุล
80525060501844นางสาวศิริพร รุ่งธัญญา
81525060502321นางสาวสุพัตรา เพิ่มพรศรี
82525060502032นางสาวชณากานต์ สิทโท
83525060502396นางสาวสุดารัตน์ สุริยะ
84525060500937นางสาวกนกวรรณ มินโด
85525060501976นางสาวภุมรินทร์ ชูเมือง
86525060502305นายทัตพงศ์ บวรภัทรกุล
87525060501414นายอรัญ เชื้อทอง
88525060501539นางสาวอุษณีย์ ลือวงค์
89525060500713นายณฐวรกร กิจทวีรุ่งโรจน์
90525060501109นายธัชวินทร์ พึ่งแสง
91525060502016นางสาวภัคจิรา นันทจักร์
92525060501679นายพงศ์ภัค เชิงชาญกิจ
93525060501216นางสาวสุวรรณา ทองด้วน
94525060501125นายสราวุธ คงอินทร์
95525060500374นางสาววิภารักษ์ วิเศษสิงห์
96525060500929นางสาวศุภนุช ติยะสุวรรณ
97525060502255นางสาวณัฐชานันท์ ศิลา
98525060501117นายสุรสิทธิ์ เพ็ญไชยา
99525060500556นางสาวเชอรี่ มหาพิษ
100525060500986นางสาวกมลวรรณ มัธยมมาก
101525060502727นางสาวบัณฑิตา ศรีแสง
102525060500515นายนราวิชญ์ ศรีศรีสว่าง
103525060501364นายปุณณวิช อภิธรรมวงศ์
104525060500531นางสาวจิตราภรณ์ สุขถนอม
105525060502057นางสาวฐิติรัชต์ วัฒนชัยไพศาล
106525060502636นางสาวสุดารัตน์ สาระกิจ
107525060500234นางสาววันทนีย์ จันทวงษ์
108525060502693นางสาวนุชนันท์ ศรีสัมพันธ์
109525060501422นางสาวสนิตรา ไม้น่วม
110525060501505นางสาวกมลภัทร การมาสม
111525060502040นายเดชา รัตนโชติ
112525060500028นางสาวปภาวี กันทาวงค์
113546060500842นางสาวนิภาพร ประทุมสูตร
114525060500838นายสุวิกรม แซ่ลิ้ม
115536060500140นางสาวณัฏฐนันท์ หอมแก่นจันทร์
116546060501246นางสาวอาริดา ถนอมวรกูล
117546060500792นางสาวปฐมพร อุดมรัตนศิริชัย
118546060501303นางสาวอภัสรา รอดมายุ
119546060501279นางสาวไอรดา เผือกแดง
120546060500016นางสาวกมลชนก จันทรัตน์
121546060500164นางสาวจุฬาลักษณ์ สีลาเม
122546060500214นางสาวณัฐธิยา หนองหิน
123546060500289นางสาวธัญญลักษณ์ ป้านใหม่
124546060500552นายนพพล ลายวิเชียร
125546060500594นางสาวเบญจา ทาหลี
126546060501097นางสาวสกาวรัตน์ นนทะเสน
127546060500024นางสาวกฤติยา เจริญภูริชญ์
128546060500115นายจักรกฤษณ์ ต่อแก้ว
129546060500180นายชัยวัฒน์ ปานวงษ์
130546060500693นายภาณุรักษ์ ภิญโญ
131546060500537นางสาวธิติมา พุทธพงศ์
132546060500222นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล
133546060500743นางสาวรุ่งทิพย์ มาลา
134546060501170นางสาวหงส์เหม วิริยะกุล
135546060500313นางสาวนิมณิตา จาริก
136546060500859นางสาวนิภาพรรณ ประทุมสูตร
137546060500784นางสาววรรณพร คล้ายจุ้ย
138546060501253นางสาวอาริยา นิยมชาติ
139546060500172นางสาวชัญญานุช รัญจุล
140546060500750นายฤทธิโชค ความสวัสดิ์
141546060501204นายอภิชัย สาระสิทธิ์
142546060500628นายปะวี หรือนรินทร์
143546060500149นางสาวจารุวรรณ ใบอุบล
144546060500081นางสาวขนิษฐา ทีคำ
145546060501139นางสาวสุนารี อามอ
146546060501071นางสาวศิริภรณ์ อุ่นจิตร
147546060501022นางสาววรวรรณ ฤทธิมหา
148546060500305นายณัฐวุฒิ นิลดา
149546060500131นางสาวจารุวรรณ จิตสำราญ
150546060500586นางสาวเบญจภรณ์ กสิกิจเมธา
151546060501261นางสาวอุไรพร พิมพา
152546060500156นางสาวจารุวัฒน์ ดีศรี
153546060500529นางสาวธิดารัตน์ ทองรัตน์
154546060500578นางสาวนิติการ์ ถิ่นจอม
155546060501212นางสาวอริสา ครองยุทธ
156546060500040นางสาวกัลยรัตน์ กมลรัตน์
157515060501647นางสาวกันต์วรา เรียวธรรมรัฐ
158525060502792นางสาวชมพูนุช กระโจมทอง