รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515060500797นายสุภเขต กุลเกียรติประวัติ
2515060501688นายดำรงพล สินชนะ
3545060510587นางสาวเมธาพร หวังเจริญทรัพย์
4535060502353นายชัชดล ชาตริตานนท์
5535060501587นางสาวธนวรรณ สายแสง
6535060500670นายธิติ บุษบาวไล
7535060501546นางสาววรรณภรณ์ จันทร์สมวงศ์
8535060501678นายศิวสิทธ์ คูวุฒิไวทย์
9535060501702นางสาวสาลิณี พรหมอุบล
10535060500209นางสาวจุฑาทิพย์ ชื่นฉาย
11535060501637นางสาวศราภรณ์ เทียนประสิทธิ์
12535060501280นางสาวภคนันท์ เพ็ญภู่
13535060501330นางสาวยุวดี แพงวงค์
14535060501371นางสาวรุ่งระวี สังขกุล
15535060501520นางสาวบวรลักษณ์ แท่งทอง
16535060500795นางสาวนันทวรรณ ศิริธานนท์
17535060500555นางสาวดวงใจ แววศรี
18535060500316นางสาวชุติรัตน์ จิตติเสรีสกุล
19535060500845นางสาวนิภาพร ลออกุล
20535060501140นางสาวปัทมาภรณ์ ลีสอนตะ
21535060501025นางสาวเบญจมาศ เกียรติวงศ์
22535060500134นางสาวจินตนา บุญศรี
23535060500142นางสาวจินห์จุฑา กมลสุขศรี
24535060500597นางสาวทิพวรรณ ฟูน้อย
25535060500605นางสาวธนวรรณ นุ่มแป้น
26535060500357นายฐิติวุฒิ รักสกุลลี้
27535060500365นางสาวณหทัย นางาม
28535060500712นางสาวนนทพร จงคำนึงสุข
29535060501249นางสาวพิมพวรรณ โพธิ์งาม
30535060501074นางสาวประภาพรรณ ฉ่ำชื่นวงศ์
31535060501082นางสาวประวีณา จันเทียน
32535060500183นางสาวจิราพัชร เพ็ชรสุริยา
33535060500787นางสาวนลินี ใจดำ
34535060501108นางสาวปวันรัตน์ รัตนวงศ์
35515060500151นายประพันธ์ ศรีลาเลิศ
36525060501463นางสาวทรรศมน แซ่แต้
37535060502668นางสาวสาธิดา พงไพร
38535060502676นายสาธิต ศรีเอี่ยม
39535060502080นางสาวชนินาถ ทองอยู่
40535060502114นายณัฐพล ลือแก้วมา
41535060502122นางสาวณัฐวิกา ไตรพร
42535060502759นางสาวสุวพัชร์ อิ่มพริ้ง
43535060502833นางสาวไอลดา มาลัย
44535060502171นางสาวนัฐฑรีญา สะยอวัน
45535060502312นางสาวเพ็ญนภา สุขแช่ม
46535060502528นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสุนทร
47535060502585นางสาววิภาดา พรหมรินทร์
48535060503013นายพรรณวัฒน์ ศรีหาวงศ์
49535060502577นางสาววิชุดา พุทธีสกุล
50535060501413นางสาวนลินรัตน์ ฉัตรสถาพรชัย
51535060501967นายพงษ์ศักดิ์ ชูพนากิจกุล
52535060502395นายภาณุพงศ์ จีรสกุล
53535060502411นายไมตรี เมฆดุษฎีรมย์
54535060502916นางสาวสุวดี ศรีสมัย
55535060502502นางสาวศศิฉาย โพธิ์เจริญ
56535060502031นางสาวกุสุมา หยั่งทรัพย์
57535060502445นางสาวรัมภา ป้อมเสือ
58535060502957นายอนันต์สิทธิ์ อานุ
59535060502304นางสาวพิมพร ปิ่นรัตน์
60535060503179นางสาวศุภลักษณ์ ชูเกลี้ยง
61535060502932นางสาวโสภิตา นพมาศ
62535060503112นางสาวธนพร บำรุงสินมั่น
63535060500589นางสาวทัศนีย์ สุวรรณโชติ
64535060502569นางสาววาสนา บุญหนัก
65535060502601นางสาววิลาวัลย์ พิลาแดง
66535060501033นางสาวเบญญา ฤทธิ์เดช
67535060500340นางสาวฐิติพร อรุณวิราม
68535060502981นายอานนท์ สิบต๊ะ
69535060501231นางสาวพิมพ์ประภา มอญเก่า
70535060500076นางสาวกานติมา ถิรจิตตกุล
71535060503104นายทรงกลด คุ้มปิยะผล
72535060500761นางสาวนลิณ อะโรคา
73535060500548นางสาวณัชชารีย์ โชคกิจกรวิวัฒน์
74535060501389นางสาวลักขณา เตชสิริมาศ
75535060502544นางสาววรรณภา ยมภา
76535060502791นางสาวอรวรรณ์ เกรงสำโรง
77535060501629นายวุฒิพงศ์ บัวใหญ่
78535060501942นายปิติภัทร พฤกษ์เรืองกิจ
79535060500407นางสาวยุพาวรรณ กระจ่างเวช
80535060501322นายมารวย ไวยครุฑธา
81535060502130นายณัฐวุฒิ ไตรยวงศ์
82535060501652นางสาวศศิริน เคารพรัตน์
83535060501272นางสาวไพจิตต์ ชาวเมืองกรุง
84535060502239นางสาวปิยพร ว่องวัฒนสิริ
85535060502809นางสาวอรวี โหมมารา
86535060501561นางสาววราภรณ์ หัตภาภรณ์เนรมิต
87535060500613นางสาวธนาวรรณ ดิษฐศรีพร
88535060501116นางสาวปัณณพร สัจจะเวทะ
89535060500522นายณัฐนนท์ บุญจวงสิริสกุล
90535060500332นางสาวฐานิตา สุธีรยงประเสริฐ
91535060501868นางสาวอรุโณทัย สุวรรณ
92535060501959นางสาวปิยพร สิริมานะวงศ์
93535060500217นางสาวจุฑามาศ จัตวากุล
94535060501058นางสาวปฐมาวดี จันทร์ศรี
95535060500696นายยศพันธ์ กลัดสันเทียะ
96535060500894นางสาวมนัสวี บัวพาคำผง
97535060500944นางสาวณัฐนันท์ เลิศวาณิชดิลก
98535060500571นายทศพร ศุรธณี
99535060500977นางสาวธัชธา ซำมะกุล
100535060502551นางสาววรัญญา นักจะเข้
101535060501348นางสาวรมณ สุนทรธรรมวาที
102535060500530นางสาวณิชชา พันธุมะบำรุง
103535060502023นางสาวกุลฐิตา สมช่วง
104535060501314นางสาวภาพิมล ประจงพันธ์
105535060501363นายรัฐกิตติ์ ศรีจันทร์อินทร์
106535060502429นางสาวรวีวรรณ ยิ้มทิม
107535060502163นางสาวนฤมล ทองค้ำ
108535060502072นางสาวจิรัชญา ไกยะวณิชย์
109535060501777นางสาวสุภา เขียวสอาด
110535060501462นางสาวบารมี พุฒซ้อน
111535060500746นายนเรศ การพงศ์ศรี
112535060500852นางสาวนิโลบล แก้วจินดา
113535060503161นายวินัย ขามจัตุรัส
114545060510264นายขวัญชัย เขมาธรามาศ
115546060501329นางสาวรพีพรรณ แซงราชา
116556060500015นางสาวกมลทิพย์ นิลนิยม
117556060500023นางสาวกมลวรรณ ยุทธชนะ
118556060500163นางสาวทิฐินันท์ ไชยศิรินทร์
119556060500585นายปิยะณัฐ อัศวภูมิ
120556060501021นางสาววนิดา ลาพันธ์
121556060501062นายศักดิ์สิทธิ์ ธัญญาอุดมสิน
122556060501187นายอัฏพร น้อยวัด
123556060501203นางสาวอำไพ บรรใดเพ็ชร
124556060501138นางสาวสุนิษา เมืองแก้วฟ้า
125556060501096นางสาวสมฤทัย วอนพานิช
126556060501161นางสาวอรวรรณ บุญส่ง
127556060500593นายพงษ์ดนัย สิงห์เมือง
128556060501120นางสาวสุนันทา วงศ์วรรณวัฒน์
129556060500114นางสาวฉัตรทิพย์ กันชูผล
130556060500064นางสาวคุณัญญา ผาสิน
131556060501153นางสาวหทัยวรรณ บุญถูก
132556060500106นางสาวเจนจิรา หนูแย้ม
133556060500544นายปรเมษฐ สัตยวงค์
134556060500197นางสาวธิดาภรณ์ แดงสวัสดิ์
135556060501237นางสาวสุนิสา โกสุมา
136556060500700นางสาวรสริน เขษมพิทักษ์สิน
137556060500189นายธนายุทธ ตั้งวัชราภรณ์
138556060500221นางสาวกัญญาณี วัดแย้ม
139556060500262นายธีรศักดิ์ บุตรทอง
140556060500270นางสาวน้องนุช นาแพง
141556060500072นางสาวแคทลียา มาแดง
142556060500742นางสาวภัทราภรณ์ ทองแป้น
143556060500726นางสาวประกายดาว แก้วทองโต
144556060501195นางสาวอาทิติยา ภูกลาง
145556060500098นางสาวจุฑาภรณ์ ต้นงาม
146535060501686นางสาวสรัชฌา ส่งแสง
147535060502387นายไพศาล เสียงเสนาะ
148535060501199นางสาวพัชรพรรณ พูลอ้อย
149535060502726นางสาวสุนีย์ ศิริโวหาร
150545060510835นางสาววรางคณา พรหมมาศ