รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525060502438นางสาวพนิดา สุดทองคง
2545060510157นางสาวธิดารัตน์ กองสุภาพรรณ
3545060510165นายนพพล กุญชรสินธุ์
4555060510412นางสาวสุภานัน จันทร์ขาว
5555060510354นางสาวศศิชานันท์ ไทยขำ
6555060501874นางสาวสิริกาญจน์ ศรีระทัศน์
7525060501604นางสาวเสาวลักษณ์ แสงสว่าง
8545060500364นางสาวจิตร์ตรีรัช ทองฟู
9545060500414นางสาวจุฑารัตน์ คุณารักษ์กร
10545060500422นางสาวชฎาพร บุญสิทธิ์
11545060500281นายกนกพล ปรียวงศ์
12545060501305นางสาวพรรษา ศรีบุญเรือง
13545060501339นางสาวพิมพ์ภินันท์ สาริมานนท์
14545060500885นางสาวนันทนา เศษสุวรรณ
15545060501289นางสาวพรพิมล รัตโรจน์
16545060501800นางสาวสมใจ เขียนกัน
17545060501867นางสาวสุนิสา สมานเผ่าพงศ์
18545060501883นายเสฎฐวุฒิ มหาคุณ
19545060500109นางสาวจิตรลดา เรืองสุวรรณ์
20545060500182นางสาวณัชชาภรณ์ สนเอี่ยม
21545060500968นายจิรัชญา คงกะพันธ์
22545060500448นายธนัญญา แซ่เจีย
23545060501768นางสาวสุนิสา โดรัมย์
24545060501123นางสาวรางเงิน กล้าอยู่
25545060500729นายพฤกณัฐธร โกสุมขจรเกียรติ
26545060502014นางสาวศิริพร พราหมเภทย์
27545060502113นางสาวปิยะนุช สวัสดิ์แดง
28545060502162นางสาวยอดขวัญ เจียเจริญพงษ์
29545060502170นางสาวลักษณา เกิดลัพธ์
30545060500760นางสาวณัฐวรรณ ทรัพย์เกษม
31545060501776นางสาวอุษณี ทรัพย์มูล
32545060500091นางสาวจิตประภัสสร์ สุโพธิ์ทิพย์
33545060500497นางสาวกชกร บุญธรรม
34545060510520นายพงษ์เลิศ อุ้มชูวัฒนา
35545060500562นายนพพล เจ้ยเปลี่ยน
36545060500638นางสาวประภากร อ่อนชุลี
37545060500828นางสาวดวงใจ เปี่ยมคุ้ม
38545060500554นางสาวธิดาทิพย์ บูรณนันทการ
39545060501834นางสาวสิริกาญจน์ เฮงศิริรักษ์
40545060510512นางสาวปวีณา นาคสวัสดิ์
41545060500117นางสาวจิราพร รุ่งเลิศ
42545060502055นายจิรัฏฐ์ นิธิภาพกุลวงศ์
43545060502105นางสาวนวรัตน์ ชาญชิต
44545060501404นางสาวรัตติยา กิ่งแสง
45545060501735นายอัศดร ยางเยี่ยม
46545060510702นางสาวอสมา วงศ์วานรุ่งเรือง
47545060501040นางสาวแพรวพรรณ สมบูรณ์
48545060501313นางสาวพรอุมา พันธุเมฆินทร์
49545060501131นางสาวรินทราย พระคุ้มรักษา
50545060500893นางสาวน้ำทิพย์ สุขสันติ
51545060500067นางสาวภควรรณ บัวเจริญ
52545060500398นางสาวณัฏฐณรรณ นากร
53545060502253นางสาวยศวดี เอี่ยมสอาด
54545060501107นางสาวเยาวลักษณ์ ไทยกระโทก
55545060500133นางสาวจุฑารัตน์ เจริญผล
56545060500208นายณัฐพงศ์ วิมลพงศ์ทวี
57545060500976นางสาวฐิติมา พลนาวี
58545060500935นางสาวปัญญาพร โชติหิรัญปรีดา
59545060501321นางสาวพัชรี บุญอ่ำ
60545060502147นายเมษ รงค์เดชประทีป
61545060500802นางสาวณิชกมล โทพินิจ
62545060500653นางสาวปัญญาภรณ์ หาลาง
63545060502246นางสาวนันท์นลิน ศรีสัมพันธ์
64545060500265นายจิรวุฒิ เปี่ยมศักดิ์สันติ
65545060501347นางสาวเพชร ตันติวุฒิสกุล
66545060502063นางสาวจิราวรรณ สมทอง
67545060500471นายณรงค์ จินดาจามร
68545060501057นางสาวภคินี หาญจิตร
69545060501677นางสาวหนึ่งฤทัย แดนชัย
70545060500257นายจักรดุลย์ เรืองอิทธินันท์
71545060501784นางสาวศศิพิมพ์ แก้วดี
72545060500083นางสาวจารุวรรณ สุขเกษม
73545060502238นายเชาว์วัฒน์ ชัยชนะ
74545060510561นายภัทรพล เลิศทรัพย์ทวี
75545060500323นางสาวกวินนา ประจันทร์ศรี
76545060501479นางสาววิภาดา ศรีสลุง
77545060501297นางสาวพรรณนิพา ศรีบุญ
78545060500950นางสาวปุญชรัสมิ์ โพธิ์ศรีทอง
79545060501164นายวรพล ฟุ้งเฟื่อง
80545060500372นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณประเสริฐ
81545060501446นางสาววนิดา ขำปิ่น
82545060501859นางสาวสุทัสสี ทองใบ
83545060501115นายรัชชานนท์ ไตรวิทยานุรักษ์
84545060501065นายภัคพล อ่อนนุ่ม
85545060501743นางสาวสาวิตรี หงษาวงศ์
86545060500711นางสาวพวีรัตน์ พาชมโฉม
87545060500018นางสาวกนกกานต์ ชูมก
88545060501628นางสาวสุปรียา ชาญโชคชัย
89545060500661นางสาวปัทมา เดชมี
90545060502154นางสาวยลดา วงศ์ไชยา
91545060500174นางสาวณัชชา ไกลถิ่น
92555060510214นายบุรินทร์ ชูสุวรรณ์
93566060500113นางสาวจุฑามาศ วงค์เสือ
94566060500139นางสาวชุรีรัตน์ ธีระจิตต์
95566060500147นางสาวฐิตารัตน์ พุกปรีชา
96566060500162นางสาวดลฤทัย รักธรรมดี
97566060500220นางสาวธนะดี สุ่มน้อย
98566060500246นายธีรินทร์ หอทอง
99566060500253นางสาวนิธิวรรณ นิธิสมบัติ
100566060500360นายพีรพัฒน์ เอนกสุรพจน์
101566060500394นางสาวมณฤดี พลอยเกิด
102555060510271นางสาวพัชราภรณ์ แหยมคง
103566060500048นางสาวกาญจนา ทรายแก้ว
104566060500436นายราเชนทร์ แซ่ก๊วย
105566060500410นางสาวเมตตา หล่อหิรัญถาวร
106566060500295นางสาวผกาวัลย์ บุญคมรัตน์
107566060500535นายอภิชาติ อ้นทอง
108566060500089นางสาวจารุวรรณ วิจักขณ์อภิญญา
109566060500345นายพิชย์ สุนทโรสถ์
110566060500493นางสาวสุนทรี รู้สุกิจกุล
111566060500121นางสาวชุติมา แผนดี
112566060500337นางสาวพรนิภา เหมือนนึก
113566060500196นางสาวทักษพร วรรณารักษ์
114566060500352นางสาวพิมพ์ปวีณ์ กลิ่นโสภณ
115566060500030นางสาวกาญจนา ซิ่นเส้ง
116566060500485นางสาวศุภลักษณ์ พิมพ์หนู
117566060500063นางสาวขวัญนรินทร์ งามล้อม
118566060500022นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เจริญภักดี
119566060500378นางสาวภัชธีญา คำนวณศิลป์
120566060500469นายศรราม หม้อทอง
121566060500584นางสาวพัชรา วิวัฒนศร
122566060500105นางสาวจิราวรรณ ชูเพชร
123566060500154นางสาวณัฐธิดา ขำแก้ว
124566060500261นางสาวเบญจวรรณ พันธุ์ประวงษ์
125566060500170นายต่อพงษ์ จุมพลเสถียร
126566060500527นายอนุตร แสงหัวช้าง
127566060500279นางสาวปัทมา มีครัว
128545060501693นางสาวอนงค์ลักษณ์ ผำไชย
129545060501941นายอานันท์ เขิมขันธ์
130545060510843นางสาวพรนภัส ปิยะศุภสิทธิ์