รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565060510981นายณัฐวุฒิ อินทพันธุ์
2545060510041นางสาวจุฑามาศ ชูใจ
3555060500876นายธนัญชย์ แย้มบุญมี
4565060511021นางสาวนันทิกานต์ แทวกระโทก
5555060502484นางสาวเสาวณีย์ พิทักษา
6565060510049นางสาวเกตุกนก เพชรรัตน์
7586060500194ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัชชา กาญจนธนาสิทธิ์
8586060500202นางสาวณัฐณิชา ทรงงาม
9586060500012นางสาวกนกพร จงบรรจบ
10586060500020นางสาวกนกวรรณ จันทร์กระจ่าง
11586060500038นางสาวกนกวรรณ สุพล
12586060500061นางสาวเกศรา แก้วกระจ่าง
13586060500129นางสาวจุฬาลักษณ์ ปีนาเกต
14586060500160นางสาวโชติกา เครือซุง
15586060500178นางสาวฐิตินันท์ ทองกัน
16586060500228นายณัฐพล ชิณแสน
17586060500236นางสาวทิพธัญญา เมฆอรุณ
18586060500244นางสาวทิพปภา อุดเต็น
19586060500251นางสาวธิภาภรณ์ บัวดก
20586060500269นายธีระพล วงค์ษา
21586060500277นางสาวนพวรรณ รอดยิ้ม
22586060500301นางสาวนิภาวรรณ ช่วยทอง
23586060500319นางสาวบุหงา ชูช่วย
24586060500343นางสาวปาณิสรา สมทอง
25586060500350นางสาวปานเทียน สุพรรณ
26586060500376นางสาวปุณชญานิษฐ์ อินคำ
27586060500384นายพรชัย ชูยงค์
28586060500392นางสาวพรพรรณ จักสาน
29586060500517นายพรพรหม แก้วกิริยา
30586060500541นายพีรพล ฤทธิวรรณ
31586060500566นางสาวมลฤดี โชคดี
32586060500574นางสาวมุทิตา แสงภู่
33586060500590นายวรรณรัตน์ บางน้อย
34586060500608นางสาววรรณา บ่อคุ้ม
35586060500624นางสาววิมลมณี วงศ์เมือง
36586060500632นางสาววิริญญา ปันตัน
37586060500640นางสาววิลาวัณย์ จันทร์กุล
38586060500665นายศตวรรษ เสือพิมพา
39586060500681นางสาวศุภวรรณ สุวรรณ์
40586060500699นางสาวสรินทร ศรีสุริยะรุ่งเรือง
41586060500715นางสาวสิปโปทัย สีเสน
42586060500723นายสุกฤต มีมุข
43586060500731นางสาวสุดารัตน์ หนูเดช
44586060500756นางสาวสุนิสา ทองประไพภักดิ์
45586060500764นางสาวสุวนันท์ จันทร์เป็ง
46586060500798นางสาวอภิญญา ถนอมแก้ว
47586060500806นางสาวอภิษฎา เตชะพันธุกุล
48586060500848นางสาวอรุณี งามศรี
49586060500855นายอัมรินทร์ สามพ่วงบุญ
50586060500863นางสาวอารีรัตน์ อินโส
51586060500905นายตาหนู เกิดพิพัฒน์
52565060500263นางสาวณัฐธิดา ตันตยาภรณ์
53565060500370นางสาวกรกนก กันเกิด
54565060502194นายกฤษดา กิจเจริญ
55565060500990นายณัฐวดี วงค์ภักดี
56565060501527นางสาวศศิภา สีสาวแห
57565060501535นายปวรปรัชญ์ ชินวงษ์
58565060501568นายคุณัชญ์ภูมิ ฉวีภักดิ์
59565060501600นางสาวสิรพร สะเดา
60565060501626นายสิริศักดิ์ ประสมสิน
61565060501675นางสาวสุธาสินี จิโรจน์ฉัตริน
62565060501691นายสุรพล เทียนขำ
63565060501709นายสุวิทย์ สมบูรณ์จิตฤดี
64565060501725นางสาวหทัยชนก ศิริรัตน์
65565060501741นางสาวอกนิษฐ์ เนื่องจำนงค์
66565060501873นางสาวสุดารัตน์ เสียมกำปัง
67565060501881นางสาวสุธิสา ศรีอวยพรชัย
68565060501907นางสาวสุภัสศิริ ชาวโพธิ์
69565060501956นายณลินรภา พุฒซ้อน
70565060501972นางสาวอมิตตา โปยำ
71565060501980นางสาวสุธีมนต์ ยอเซฟ
72565060501998นางสาวอักษร สิงห์ประโคน
73565060502012นางสาวอาภาพรรณ อินทรชัยศรี
74565060502632นางสาววิชุดา ไหวพิษ
75565060502665นางสาวกัญจ์ญาณัฏฐ์ ศรีทาถุ่ง
76565060502723นางสาวสุภัทรี จันทร์นวล
77565060502749นางสาวอภิญญา เจริญนนท์
78565060502814นางสาวสุคนธรัตน์ สาฤกษ์
79565060502954นางสาวชวัลกร จันทนา
80565060502962นางสาวรัตนาภรณ์ กิตติโรจนพันธ์
81565060501154นางสาวพิมพ์วิภา นาคประเสริฐพร
82565060501170นางสาวภัทรกันย์ พรมสา
83565060501253นางสาวลลิตภัทร แสงเนตร
84565060502533นายวริทธิ์นันท์ ถนอมแก้ว
85565060502574นางสาวลัดดาวัลย์ พัฒนา
86555060510552นายวงศกร จ้อยร่อย
87565060510999นางสาวทุติภรณ์ วงศ์ทองเหลือ
88565060510858นายอัสดา กันทา
89565060510767นางสาวสุธิดา วงค์จันทร์
90565060510635นางสาวรัตนาภรณ์ นิละนนท์
91565060510544นางสาวพรพิมล วาตะขบ
92565060510411นายดำรงเดช บุตรพา
93565060511146นายสุวิทย์ เหมือนสันเทียะ
94565060511088นายรชตกร เสนพงศ์
95565060511047นางสาวพชรพร ขำจีน
96565060510866นางสาวอารียา แหล่งสนาม
97565060510833นางสาวอรวรรยา ศรีแก้วณวรรณ
98565060510791นายอธิการ เลิศยานยงค์
99565060510742นางสาวสุชาดา ศิริพานิช
100565060510726นายศุภโชค สินสิทธิสกุล
101565060510684นายวิตามิน ศรีสมิต
102565060510619นายรัฐพงศ์ มาถาวร
103565060510486นางสาวนุษบา หันหาบุญ
104565060510221นางสาวสายชล ศรีชม
105565060510163นายไพศาล สุขเกษม
106565060510031นายการันต์ มณีรัตนมงคล
107565060501014นางสาวปุระภัสสร์ ธีรภัทรกร
108565060501030นางสาวพนิดา ทับศิริ
109565060501071นางสาวพิมพ์ชญา ฉัตรศิระอรุณพร
110565060501105นางสาวพัทธนันท์ มาสิลีรังสี
111565060501113นางสาวพันทิพา สันติถาวรยิ่ง
112565060501121นางสาวอัญญ์ณภัค เจียวรัมย์
113565060501212นายยุทธชัย สื่อมงคลวงศ์
114565060501261นางสาวลาวัลย์ เกิดท่าพระ
115565060501303นางสาววันวิสา อินทเสนา
116565060501329นางสาววารี แสงมาน
117565060501345นางสาววิลาสินี ตั้งสิริพัฒนา
118565060501360นางสาวศิราณี คำงาม
119565060501386นางสาวมันทนา ม่วงน้อย
120565060501436นางสาวรัดเกล้า วรปกรณ์
121565060501444นางสาววริศรา ภูติ
122565060501477นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ค่องหิรัญ
123565060502061นายสิทธิพล ตั้งจิตรนุเคราะห์
124565060502087นางสาวสุชาดา แซ่ตั้น
125565060502517นางสาวพรรธิภา วิชาพูล
126565060502525นางสาวพิกุล สุดสังข์
127565060502558นางสาวรัชนี ท่าดี
128565060502582นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณุวาส
129565060502608นางสาววรินทร เหลืองสมบูรณ์
130565060502624นางสาววิจิตรา เพิ่มพรศรี
131565060500057นางสาวกษิรา โพธิ์ทอง
132565060500123นางสาวจิตติมา สุขสุวรรณ
133565060500131นางสาวจิตรานุช สุขนิสสัย
134565060500230นางสาวณัฐชยา แสงอรุณ
135565060500321นางสาวดวงประภา ศรีวรรณ์
136565060500479นายจิณณวัตร ผิวขำ
137565060502244นายจิรกิตติ์ ชัยเจริญภัทร
138565060501865นางสาวโสมอุศา ลาภเจริญรุ่ง
139565060500545นางสาวธนพร พิพัฒนสมบัติ
140565060500578นางสาวธัญจิรา กัญญาเงิน
141565060500586นางสาวธัญวรรณ รดหอมดี
142565060500594นายพงษ์พยัคฆ์ ลิ้มวาทะรส
143565060500602นายธีระยุทธ จันทาฟ้าเหลื่อม
144565060500610นายนราธร สัตย์ซื่อ
145565060500636นางสาวนลินี วิเศษ
146565060500651นางสาวนัยนันท์ ธนะประเสริฐกุล
147565060500677นางสาวนิภาวรรณ ทับทิม
148565060500701นางสาวบงกช วิจิตรสุนทร
149565060500727นางสาวบุญทิวา พุกบัวขาว
150565060500750นางสาวประภัสสร ปึงตระกูล
151565060500776นางสาวปริษา บุญสิทธิ์
152565060500818นางสาวปิยรักษ์ รักวัด
153565060500842นางสาวปิยาภรณ์ เจิมจันทร์
154565060500859นางสาวรักษีกา จันทร์กรอง
155565060500875นางสาวทิพาพร เขียววิเชียร
156565060500883นางสาวนภาพร วัชราพงษ์
157565060502327นางสาวญาณิศา สอนจรูญ
158565060502350นางสาวณิชารีย์ ทิศรีชัย
159565060502368นางสาวดลฤทัย บุญมา
160565060502384นายดุสิต ศิริกมลาศรัย
161565060502392นางสาวดุสิตา ศรีสำราญ
162565060502400นายตะวัน ศีลวัตวิญญู
163565060502426นางสาวทิวารี แสงจุ่น
164565060502434นายธนะพล อภิบาลไกรศรี
165565060502467นางสาวเนตรนภา กั่งเซ่ง
166565060502483นางสาวปัทมภรณ์ จีนสุกร
167565060502855นางสาวนลิตา นุชวงษ์
168565060500040นางสาวกฤตติยา บริสุทธิ์
169565060500164นางสาวเจนจิรา ภักดิ์ดี
170565060500214นางสาวรัฐฎาวีจ์ พึ่งโพธิ์
171565060500255นางสาวณัฐฐาพร เจ๊ะมะสุขเกษม
172565060500362นางสาวธัญนิดา ประทุม
173565060500420นางสาวกาญจนาพร พิพิธพรพงศ์
174565060502210นางสาวกัณฐ์ภรณ์ โชติกวณิชย์
175565060502285นางสาวชนากานต์ แสงทอง
176565060502822นางสาวปาลิตา ธนิกกุล
177565060510270นางสาวอัญชลิกา ยั่งยืน