รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575060502003นายศิววงศ์ มะณีฉาย
2586060500087นางสาวจารุวรรณ วงเวียน
3575060501914นางสาวจรรยพร ชัยฉัตรพรสุข
4575060510907นางสาวรัตนา จันสุภีร์
5575060500023นายฐิติวัฒน์ กรวยสวัสดิ์
6575060500882นางสาวรินทร์ณฐา พิพิธจรัสชัย
7575060500031นายฐิติวัสส์ สุขเจริญ
8575060511046นายธนากร โชติสันเทียะ
9575060510329นายปรัชญา เทศทอง
10575060510501นางสาวณัฐกาญ อุสมาน
11575060500205นางสาวจิราภรณ์ เพียรพงศ์วิธ
12575060501864นางสาวภิญญา ปนัดดาสิริสุข
13575060511079นางสาวนิชนันดา คำดี
14575060510154นายกฤษฎา พงศกรเสถียร
15575060510253นางสาวธัญชนก มหาศักดิ์
16575060501765นางสาวสโรชา สองเมือง
17575060501799นายทรงวุฒิ พันธะนารี
18575060501294นางสาวณัฏฐิกา มณฑา
19575060510188นางสาวณัฐธิดา นุชเขียว
20575060510378นายกิติพัฒน์ บุญจินาพันธุ์
21575060510675นายภูริวงศ์ วิบูลย์พันธ์
22575060510436นายจักรภัทร ยิ่งวรพันธ์
23575060501260นายศราวุฒิ ยอดสายออ
24575060510394นายไกรพล ปัสสาคำ
25575060500833นายณัฐวัฒน์ โชติกะสุภา
26575060501203นางสาววนาลี นพตระกูล
27575060500551นางสาวชลธิชา ถุงสุวรรณ
28575060501237นายวุฒิพงศ์ โสภีวรรณ์
29575060501674นางสาวอนัญลักษณ์ เจริญกิจ
30575060501591นายสหชัย ปะระทัง
31575060500635นางสาวณัฐชลัย ชะบา
32575060501062นางสาวนุชนาฏ สารฤทธิ์
33575060510816นายอาชวิน โตธนะเกษม
34575060510766นายสราวุธ เตียงโรจน์รัตน์
35575060500577นายฌานวัฒน์ เกตุเฉลียว
36575060500320นายธนบัติ รักษนาเวศ
37575060500312นางสาวพิภาพรรณ เอี่ยมครอง
38575060501252นางสาวพัณณิตา แสงพุ่ม
39575060501153นางสาวภัทราวรรณ เว่าสันเทียะ
40575060500122นางสาวกรองแก้ว นพเก้า
41575060510048นางสาวกุลชญา พูลจำปา
42575060500767นางสาวนัฐญามาส กรังพานิชย์
43575060501088นางสาวเบญจมาภรณ์ ประดิษฐ์
44575060501575นายสมชาย ดวงดีเสมอ
45575060500304นายชวัลวิชญ์ หวังโสภารักษ์
46575060500106นางสาวกรรณิการ์ เสือคำ
47575060501922นางสาวฐิตินาถ หงสิมากุล
48575060501724นางสาวอรจิรา ศรีสุขสมวรรณ
49575060510493นางสาวฐิติรัตน์ อาจราญ
50575060501880นายกฤษฎา ทรัพย์เสนีย์
51575060501195นางสาวลูกน้ำ การมี
52575060500601นางสาวณหทัย ศรีไสว
53585060511086นายแสงทอง มีใย
54575060500015นางสาวกนกวรรณ อภิมหาทรัพย์
55575060501849นางสาวธีราสินี หลำผาสุข
56575060510170นางเกษราภรณ์ พลอยชื่นชม
57575060500064นางสาวกชกร โพธิ์ทอง
58575060501906นายกุณธวัช ไชยจิรภาส
59575060501948นายพิเชษฐ ชาญไชยภัทร
60575060501732นางสาวอัญธิกา วันดี
61575060501971นางสาวนพมณี มงคลธนานนท์
62575060501336นางสาวปุณยนุช เทพหัสดิน ณ อยุธยา
63575060510972นางสาวสรวงนภา แนบสนิท
64575060510865นายพีรพงษ์ รุ่งสว่าง
65575060510311นายบัญญพนต์ วัฒนายิ่งสมสุข
66575060501757นายพงศ์จิรายุ เพ็ญพรเกษม
67575060510808นางสาวณิชชรีย์ ธนพรรวีรัตน์
68575060501740นางสาวอินธิรา เจริญสม
69575060510691นางสาวนนทรัตน์ อัครมณีธนภัทร์
70575060510428นายคนินทร์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา
71575060501856นายพนธกร ศิริอยู่วิทยา
72575060500668นางสาวณัฐนันท์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
73575060501328นางสาวสิริมล คำสุวรรณ์
74575060500387นางสาวชุตินาถ ดำสุทธิ์
75575060501773นางสาวสุวพร บวรวิเศษกุล
76575060511061นายณัฎฐกิตติ์ จิรวิพัฒนพงศ์
77575060500262นางสาวสิริมาศ มีฉิม
78575060500841นางสาวอัยญารัตน์ เกิดมงคลธรรม
79575060500619นางสาวณัฐชยา จิระการค้า
80575060510097นางสาวณัฐชนก สกุลชัยพิวัฒน์
81575060501302นางสาวณัฐรดา คงศรี
82575060510204นางสาวดาราจิตต์ อรัณยะปาล
83575060510576นางสาวศิวะภรณ์ เอนกสุวรรณ
84575060501633นางสาวสุภา ภางาม
85575060500650นางสาวณัฐนันท์ ตั่นหุ้ย
86575060500247นางสาวเจษฎา จิตศรัทธาธรรม
87575060500254นางสาวฉัตรฤดี กิจชัยเจริญพร
88575060500718นางสาวธิดาพร คุ้มทองคำ
89575060500866นางสาวมลิวัลย์ กันตนะ
90575060500825นางสาวเสาวรส เสาร์แก้ว
91575060500809นางสาวพิมลพรรณ พรเจริญ
92575060501039นางสาวเมธาวี สายทิ
93575060500643นางสาวณัฐพัชญ์ แก้วไม้สุรัตนกุล
94575060500775นายชวัลวิทย์ บุรกสิกร
95575060500379นายอนุชา สิริสิทธาจารย์
96575060510527นางสาวพรรษมณ เชื่อมไธสง
97575060500213นางสาวจิราภา ชาลีชาติ
98565060510445นายธนภูมิ วรลักษณ์กิจ
99575060501559นายเจติยา มหาโภควาณิช
100575060500130นายกษมพันธ์ หาญอมรเศรษฐ์
101575060500684นายเทพพิทักษ์ สอนสัตย์
102575060500270นางสาวจุฑาทิพย์ ตุ่นสระน้อย
103575060500049นายณัฐวัตร รัตนา
104575060501823นายศุภฤกษ์ จั่นโพธิ์เตี้ย
105575060510758นายสมศักดิ์ จิตดิลกธรรม
106575060501930นางสาวพิชญาภา พลอยมี
107575060510642นางสาวสุรธันต์ เลิศนวลพรรณ
108575060500395นางสาวมนฤทัย อินสว่าง
109575060510667นายภาสกร พลอยประเสริฐ
110575060510857นางสาวพิชญาภา เอี่ยมเย็น
111575060501286นายจิรัฏฐ์ ไพศาลธนะภัทร์
112575060501583นางสาวสวรส เอกอนันต์ธรรม
113575060500163นายคมสัน ไชยรักษ์
114575060510626นางสาวสุภาพรรณ สาระกูล
115575060501138นายพีรพงศ์ มงคลทองสะอาด
116575060501567นายศุรวุฑ ศิริลักษณ์ปกรณ์
117575060500783นางสาวสุภัสสร แซ่โล้ว
118575060500528นางสาวนฤมล ชูประเสริฐ
119575060501096นางสาวปวีณา วัฒนพิบูลดิลก
120575060501013นางสาวพิมพ์ชนก รอดท่าไม้
121575060510592นายรัฐนันท์ ยอดสิงห์
122575060501229นางสาววาสนา ทิพมาตย์
123575060501187นางสาวรุ่งทอง ผลาผล
124575060501161นางสาวภิรมณ ภูริพันธุ์
125575060501146นายนันทพัชร์ อุนทุโร
126575060500569นางสาวชลธิชา อยู่บางช้าง
127575060500072นางสาวกนกวรรณ ลิ้มฮวบ
128575060501682นางสาวอภิชญา อาบสุวรรณ์
129575060510121นางสาวปาริชา ประสมศรี
130575060501609นางสาวสิริกัณฐนา เจริญทรัพย์
131565060510965นางสาวฐานิต เรียงสันเทียะ
132565060510577นางสาวเพลินตา สิริเริงสุข
133565060510403นางสาวณัฐวรรณ เกิดอิ่ม
134565060510676นางสาววาริพินทุ์ คล้อยคล้าย
135565060510114นายธรรมกิจ จำเริญ
136565060510288นายอาบบุญ ม่วงไหมทอง
137555060500058นางสาวขนิษฐา เทศเรือง
138586060500095นางสาวจินดารัตน์ น้อมนอบ
139596060500623นายยศกร เงินพูลศิริ
140596060500565นายภานุรุจ คืนประคอง
141596060500631นางสาววรัญญา วังโพธิ์
142596060500383นายปิยณัฐ กรรณทอน
143596060500250นายธนาวุฒิ มีป้อม
144596060500136นางสาวชุติมา อยู่สงค์
145596060500359นางสาวปาจารีย์ พึ่งแพง
146596060500870นางสาวอารีรัตน์ แสงมาศ
147596060500391นายพงศกร จิตเย็น
148596060500185นายณัฐฐาพล มาทา
149596060500862นางสาวอาทิมา คล้ายวงษ์
150596060500128นายชินวัตร ผลึกกองสิน
151596060500714นางสาวศศลักษณ์ ทัศดร
152596060500151นางสาวฐิตาพร แสงอรุณ
153596060500797นางสาวสุภัทรา จอนไธสง
154596060500540นางสาวพิชชาพร พูลเทียน
155596060500110นางสาวชลธิชา แวววับศรี
156596060500649นายวรายุทธ ต่ายเพ็ง
157596060500847นางสาวอัญชลี ศรีจันทร์เหนือ
158596060500086นางสาวจิริญา มีมูล
159596060500300นางสาวเบญจพรรณ เมฆพยับ
160596060500524นางสาวพัชรินทร์ สีสด
161596060500581นางสาวมณีรัตน์ ต่วนทอง
162596060500789นางสาวสุพัตรา ม้าแก้ว
163596060500219นายณัฐพล ตั้งไพบูลย์วรรณ
164596060500854นายอาทิตย์ แก้วรอด
165596060500102นางสาวจุฑามาศ ประมาณ
166596060500276นายนวรากรณ์ ดิสโร
167596060500367นางสาวปาลิตา โชติมุข
168596060500896นางสาวกาญจนา พุ่มเจริญ
169596060500243นายธนพรรธน์ ศีตะรัตนะ
170596060500532นางสาวพัทธ์ธีรา อิ่นคำ
171596060500342นางสาวปวีรภา พยัคฆ์
172596060500706นายศตวรรษ แสงศรี
173596060500904นายธนกฤต เอียดทองคำ
174596060500557นางสาวเพ็ญนภา สายหยุด
175596060500730ว่าที่ร้อยตรีศุภณัฐ แจ่มศร
176596060500177นางสาวณภัทร นราสวัสดิ์
177596060500011นางสาวกนกวรรณ ทรายมูล
178596060500235นายทศพล ฉลูทอง
179575060501955นายสุเมธา แท่นธรรมโรจน์
180596060500060นายจักรรินทร์ สุดยิ่ง
181596060500821นางสาวอรพรรณ บุญช่วย
182575060500734นางสาวนวพร ยังให้ผล