รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448506024067นางสาวดวงนภา ก๊กรัมย์
20448506024034นายเกษมณัฏฐ์ ศิริโฆษิตยางกูร
30448506024257นางสาววิไลลักษณ์ อิ่มวิญญาณ
40448506024273นายสมพล เกษมศานต์กิดาการ
50448506024398นายชนชน สบฤกษ์
60448506024406นางสาวอรวรรณ จันทร์ดาปราบ
749506060026นางสาวกนกวรรณ ก๋งเกิด
849506060034นางสาวกนิษฐา ยกครบุรี
949506060042นางสาวกิตติกานต์ อารีบี
1049506060091นางสาวจินตนา โตม่วง
1149506060133นางสาวเจนจิรา มหาโชติ
1249506060141นายเฉลิมพล จินดาศรี
1349506060158นางสาวชนาภรณ์ กงเวียน
1449506060216นางสาวเทียนสว่าง สีแดง
1549506060281นางสาวนันทิกา สีมา
1649506060315นางสาวเบญจวรรณ พรหมสุข
1749506060331นางสาวปรีดาพร ฐิติอมรพันธุ์
1849506060364นายพงศธร สืบเสน
1949506060406นางสาวพิมพ์ปวีณ์ บวรบันเทิง
2049506060422นางสาวภัทรวดี ชาวอุบล
2149506060489นางสาวรุจิรดา ผลงาม
2249506060596นางสาววรินรัตน์ พิมพ์เชื้อ
2349506060679นางสาวสิรินยา อานุภาพลาวัณย์
2449506060752นายอำนาจ ผดุงญาติ
2549506060356นางสาวปัทมาพร สงเรือง
2649506060372นางสาวพรทิพย์ พันธุวาสิทธิ์
2749506060380นายพรรณิภา สุขพงษ์
2849506060414นางสาวไพเราะ บุญเพ็ง
2949506060430นางสาวภัทรี อนันตรานนท์
3049506060463นางสาวรัตน์ชณา บุญประดิษฐ
3149506060497นางสาววนิดา ทองชื่น
3249506060505นายวรการ วรุณปิติกุล
3349506060521นางสาววรรณิษา ยอดปรางค์
3449506060539นายวรอานันท์ ทัพแสง
3549506060554นายวสันต์ ฟักผ่อง
3649506060570นางสาววิภาวรรณ แก้วมูล
3749506060588นายวิมล โสมกระโจม
3849506060604นายวิวัฒน์ ราวุธกุล
3949506060638นางสาวศิริลักษณ์ สุขจันทร์
4049506060646นายศุภพงศ์ เจียรพัฒน์พีรกุล
4149506060661นางสาวสร้อยทิพย์ สัตย์คำ
4249506060695นางสาวสุมาลี พลเยี่ยม
4349506060711นางสาวหนึ่งฤทัย วงษ์ศรีนาค
4449506060059นายพงษ์พันธ์ วิจิตรโอฬาร
4549506060067นางสาวกุลทิพย์ งามเลิศสิริกุล
4649506060083นายฆนาคม บุญทับ
4749506060109นางสาวจีรนันท์ นันทพานิช
4849506060125นางสาวจุฬาพร อาจชอบการ
4949506060190ว่าที่ร้อยตรีดาหวัน ศรีบุญเรือง
5049506060224นายธนาพล รักแฟง
5149506060232นายธนิรัฐ สุทธิผลไพบูลย์
5249506060265นางสาวนฤตย์อร แจ่มคล้าย
5349506060273นางสาวนวรัตน์ ตันตราภิรมย์
5449506060299นางสาวบัว บุญชม
5549506060307นางสาวเบญจพร สุขสกุล
5649506060257นางสาวนริศรา ทองเทวินทร์