รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506060687นางสาวสุภพร ทองเนื้อห้า
249506060760นายอิศเรศ บัวน้ำจืด
350506060073นางสาวจรวยพร เปียสวน
450506060115นางสาวชนาภรณ์ ศรีผา
550506060131นายชวลิต ตองติดรัมย์
650506060156นายชาตรี บริบูรณ์บริพันธ์
750506060214นางสาวดวงฤทัย ทองเหมะ
850506060248นายธนภัทร์ อินทเชตุ
950506060255นายธนากร ยอดบุรุษ
1050506060289นายธิติวัฒน์ อ้นไพรวัลย์
1150506060339นางสาวบุษยชริณทร์ ภูมิปัญญา
1250506060404นางสาวปาริฉัตร หมายเทียมกลาง
1350506060727นางสาวศุภลักษณ์ มาอ่อง
1450506060818นางสาวสุภัทรา ภู่มาลี
1550506060610นางสาววิภาดา ผลอินทร์
1650506060024นายกรกฤต เหรียญทองคำ
1750506060032นางสาวกรรณิกา ใบสนธิ์
1850506060123นางสาวชนิดาภา นิ่มนวล
1950506060149นายชาคริต ว่องภัทรา
2050506060198นางสาวณัฐวดี รอดถนอม
2150506060206นางสาวดวงกมล ชูฉิม
2250506060222นายเดชา คำเจริญ
2350506060487นายมานพ วิลาศ
2450506060768นางสาวสิริลักษณ์ เริงวิจิตรา
2550506060834นางสาวหทัยรัตน์ กัณทะพันธ์
2650506060917นางสาวอุไร แซ่ว่อง
2750506060503นางสาวยุวดี จันทรา
2850506060545นางสาวฤติมา รินากุล
2950506060578นางสาววนิดา ดีชัยยะ
3050506060016นางสาวกมลรัตน์ สุขเจริญ
3150506060107นางสาวเจนจิรา นิลโนรี
3250506060271นางสาวธราภรณ์ อบสิน
3350506060305นางสาวนันทพร แสวงทรัพย์
3450506060321นางสาวนิลรัตน์ ยศปัญญา
3550506060347นายปการ พุทธพรทิพย์
3650506060354นางสาวปณิชา กลิ่นมลิวัลย์
3750506060388นางสาวปวีณา ใจสุทธิ์
3850506060420นางสาวปิยะธิดา บุญธรรม
3950506060438นางสาวฐานิดา สายลาด
4050506060461นางสาวพุดกรอง อุทัศน์
4150506060040นางสาวกฤษณี อิศรกุล
4250506060750นายสิทธิพร แสงทอง
4350506060792นางสาวสุทัศนีย์ วิริยอนันต์เสรี
4450506060081นางสาวจิตวิมล จิตรเสถียรพร
4550506060891นางสาวอาริตา ธิปมวล
4650506060826นางสาวสุภาภรณ์ ศุภผลา
4750506060701นางสาวศิริยา ชิณวงศ์
4850506060651นางสาวศลิษา ยังทรัพย์อนันต์
4950506060511นางสาวรัชกร เทียวพานิช
5050506060180นางสาวณัฏฐธิดา อภิพัฒน์นุกูล
510448506024356นายสุรกิจ จันทร์โฮ้วมณี
520448506024125นายพีรกรณ์ กุลวัฒน์