รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506078028นางสาวกรนิตย์ จันทร์ศรี
249506078044นางสาวกุลชลี มาปะลัง
349506078135นางสาวธิดารัตน์ ใฝคำ
449506078176นางสาวนัชชาพร สุวรรณสิงห์
549506078275นายมนต์ณัฐ มนต์สวัสดิ์ชัย
649506078325นางสาวพรรณี สาริวัน
749506078382นางสาวมะลิสา ทองหล่อ
849506078598นางสาวสุภาพร ทองนก
949506078606นางสาวเสาวณีย์ นิลโนรี
1049506078259นางสาวปฏิมาพร เรืองเจริญ
1149506078267นางสาวประภาวรรณ ถาวรบูรณทรัพย์
1249506078317นางสาวพรพรรณ สมอลม
1349506078481นางสาววีณา สายน้ำใส
1449506078564นางสาวเขมนิจ กรุดมินบุรี
1549506078622นางสาวอรพรรณ ศุภผล
1649506078366นางสาวพิรุณี ม่วงยัง
1749506078408นายนราวดี อ่อนละออ
1849506078499นางสาวศิริรัตน์ ศักดิ์สิงห์
1949506078440นางสาววรรณวิสาข์ แสงดารา
2049506078457นายวัชระ ร่วมโพธิ์รี
2149506078184นางสาวนันธญา เรืองฤทธิ์
2249506078119นายทศวร มะโนน้อม
2349506078093นายณัฐพล บำรุง
2449506078051นางสาวเกศกานดา นราฤทธิ์
2549506078127นายธนบูลย์ พิทักษ์รัตนวงศ์
2649506078218นางสาวนุสรา อุทัยมา
2749506078309นางสาวพรทิพย์ ไหวพริบ
2849506078531นายณัฐกฤตา สีคุณลา
29114850602088นางสาวดลยา เอี่ยมพริ้ง
30114850602119นางสาวนันทวดี รุนใหม่
3150606070121นายอนวัช วิญญา
3250606070188นางสาวอุไรวรรณ ปณีตจิตต์
3350606070113นายวิษณุ ญาณบุญ
34114850602080นางสาวยุวรัตน์ สุขวัฒนากร
3549506078200นางสาวนิรมล ทองคำ
36114850602124นายชีรติ ดีประเสริฐ