รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506078648นางสาวออรนัส สาราษฎร์
250506070031นายกฤษดา สุคนธ์
350506070080นางสาวธัญรัศม์ ไชยอริยบูรณ์
450506070148นางสาวฐิตาภรณ์ จงจิรวัฒน์
550506070163นายธิติพงศ์ วัฒนาบวรพงษ์
650506070262นางสาวเพียงเดือน มิตะกา
750506070288นางสาวยุวนุช กุลหนองแดง
850506070437นายสุศิระ สถาพรพัธน์
950506070478นางสาวอารยา แซ่ตั้ง
1050506070023นางสาวกมลชนก ปิยะพัฒน์
1150506070049นายกิตติคุณ มากเทศ
1250506070056นางสาวขนิษฐา คงโต
1350506070122นางสาวชลธิชา เวียงคำ
1450506070130นางสาวญาณิกา เกณฑ์สระคู
1550506070213นางสาวปานฤทัย แสนหาญ
1650506070254นางสาวพิชามญชุ์ เพชรเจ้ย
1750506070296นางสาวรวิกา ทิพย์สุวรรณ
1850506070338นางสาววรางคณา ปิยะพันธุ์
1950506070361นายวิสิฐศักดิ์ ช่วยประสม
2050506070403นางสาวสุทธิดา ใต้บวรพิทักษ์
2150506070429นางสาวจีรภัทร์ ธนะอริยวงศ์
2250506070379นางสาววินันท์นุช กิติพิชยพัฒน์
2350506070114นางสาวชมจันทร์ กิติสิงหพัฒน์
2450506070221นางสาวพรวิภา นามสว่าง
2550506070445นางสาวแสงเดือน เยี่ยมจันทึก
2650506070320นางสาววณิชยา อวนศรี
2750506070304นายราชดำริ ประเสริฐรุ่ง
2850506070155นายณัฐพล ธะนะพันธุ์
2950506070064นางสาวจรวยพร เจริญผล