รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมีวิเคราะห์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1516020300070นางสาววรวลัญช์ ทิมสวัสดิ์
2516020300179นางสาวนฤมล พรมหากุล
3516020300195นางสาวอัญชลี กาฬภักดี
4516020300146นางสาวอรทัย วรนุช
5516020300112นางสาวรุ่งนภา ทองอินทร์
6516020300120นางสาวเนตรนภา โสภา
7516020300021นายจักรพันธ์ ทองบ่อ
8516020300153นางสาวเสาวนิต สินทองวัฒนา
9516020300088นางสาวศศิวภา ชินภักดี
1050602030095นางสาววรรณิภา ผาติเสน