รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150502030104นางสาวชนิดา คงบุญมี
250502030633นางสาวอัญญาณี กลั่นเอี่ยม
3515020300122นางสาวมัตติกา อิสระภาพ
4515020300437นางสาวรานี เกลี้ยกล่อม
5515020300197นางสาวปิยานุช ลิ้มใช้
6515020300601นางสาวปิ่นฤดี สุดใจ
7515020300635นางสาวกฤษฎาภรณ์ วิจิตร
8515020300643นางสาวแคทริยา นันขุนทด
9515020300106นายศรุต เลิศนวศรีชัย
10515020300163นางสาวนภาลัย ขันแก้ว
11515020300148นางสาวเนตรนิจ แก่นแก้ว
12526020300103นายเทพณวัฒน์ โอกาศ
13515020300312นางสาวลักขณา ศิริแสน
14515020300064นางสาวจันทนา ชิขุนทด
15515020300502นางสาวสุภาวดี บุญเจริญ
16515020300544นางสาวอรกานต์ เกษแก้ว
17515020300130นางสาวชไมพร โพแก้ว
18515020300577นางสาวอาภัสรา ใจวังโลก
19515020300254นางสาวสุชาดา ธรรมถาวร
20515020300593นางสาวนลิน แก้วเลิศดิลก
21515020300551นางสาวกุลธิดา ช่อมะลิ
22515020300189นางสาวอภิญญา ลาญาติ
23515020300452นางสาวลลิตา ตระกูลพันธุ์เลิศ
24515020300296นางสาวนพนาถ สัมฤทธิสุทธิ์
25515020300304นางสาววันเพ็ญ บุญเรือง
26515020300288นายธวัชชัย ศรีกมลศิริศักดิ์
27515020300585นางสาวกัลยา ปิยะไทยเสรี
28515020300239นางสาวกัญญารัตน์ คุณแสน
29515020300098นายจักรกฤช สาตมาลี