รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515020300338นายนพดล ปรินรัมย์
2515020300213นางสาวจิริสุดา ญาณไพศาล
3525020300162นายสันทัด เสือซ่อนพงษ์
4525020300170นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุข
5515020300171นางสาวพรพิมล เดชะโชคดี
6525020300238นางสาวนาตาชา คาร
7525020300246นางสาวสาวิตรี ป้อมอรินทร์
8525020300733นางสาวเมษาวดี ดวงมุสิทธิ์
9525020300766นางสาวศุภมาส เชื้อน้อย
10525020300774นางสาวบุปผา ธรรมนิยม
11525020300642นางสาวญาณี อัครกุล
12525020300691นายปิยะณัฐ จะดี
13525020300527นางสาวลักษณา มุ่งดี
14525020300717นางสาวศญามล จันบาง
15525020300311นางสาวศิรินทิพย์ อุไรวรณ์
16525020300279นางสาวมณฑนะ สมเกิด
17525020300758นายเอกพันธ์ บุราณ
18525020300360นางสาวกรรณิการ์ ศรีสมบูรณ์
19525020300808นางสาวพิกุลแก้ว สายธนู
20525020300550นางสาวรภัสสา เกษแก้ว
21525020300626นางสาวอริสรา มะตัง
22525020300329นางสาวนุชลี คนหลัก
23525020300139นางสาวฐาปนีย์ ใจดี