รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525020300287นางสาวณฐนนท ทองแฉล้ม
2535020300617นางสาวสมฤทัย น้อมบุญส่งศรี
3515020300494นายปิยะณัฐ บางกระสอ
4525020300725นายพิสิฐ เตชะทัตตานนท์
5525020300113นายพงศ์ธร หลำต๋ำ
6535020300609นางสาวอรพิน หมายเกื้อ
7535020300641นายภาณุวัฒน์ นาคทอง
8535020300237นายซูไฮมีน บาหะ
9535020300153นางสาวพัทธนันท์ แก้ววงษา
10535020300377นางสาวชุตินธร นักทอง
11535020300989นางสาวฟามีซา มะรอเซ๊ะ
12535020300310นางสาวกรวีร์ สมจริง
13535020300427นางสาวธิดา น้อยประเทศ
14535020300823นางสาววราพร เทศผล
15535020300914นางสาวอมรรัตน์ แก้วไตรรัตน์
16535020300955นางสาวอลิษา พลมาตย์
17535020300278นางสาวพัชรินทร์ แก้วผดุง
18535020300476นางสาวพรทิพย์ สอนเสถียร
19535020300674นางสาวศิริวรรณ สาลี
20535020300898นายสุรศักดิ์ โพธิ์แก้ว
21535020300963นางสาวอุมาพร หลังแก้ว
22535020300138นายชัชนินทร์ หนูหนุน
23535020300658นางสาวมุกดา มาสงค์
24535020300880นางสาวสุภาวดี โพธิ์เวียง
25535020300112นางสาวรัชดาภรณ์ แสงรวม
26535020300724นางสาววารุณี นาคสุข
27535020300088นางสาวจิราภรณ์ หายักวงษ์
28535020300799นางสาวเปมิกา รักษาวงค์
29535020300526นายวิทยา สัตบุษ
30535020300344นางสาวจันทิมา เหล่าบุญเกื้อ
31535020300336นางสาวจันทรา แก้วตั้ง
32535020300104นางสาวนิธิตา กระดานพล
33535020300583นางสาววรุณธรรม แก่นเชื้อชัย
34535020300450นายบุญชู คุ้มสิงสัน