รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535020300930นางสาวอรวี พิศเริงเลื่อน
2535020300351นายชนินทร์ ฉิมเกตุ
3545020300640นายสนธิวัฒน์ แย้มพกสุข
4515020300031นางสาวจุติพร ตั๋นเหล็ก
5525020300816นางสาวจริยา ผลทวี
6545020300707นางสาวสโรชินี ทรงศิริ
7535020300161นางสาวณัฐธิดา ชารีขันธ์
8545020300210นางสาวพิมลรัตน์ สงฤทธิ์
9545020300764นางสาวยุพดี แซ่เตีย
10545020300665นายทรงพล โกมะรัตน์
11545020300228นางสาวฟ้านรินทร์ อินทนนท์
12545020300681นางสาวศิรินาฏ ชาติชนะ
13545020300244นางสาวกุลธิดา เกิดกลิ่นหอม
14545020300699นายสมศักดิ์ พูลพิพัฒน์
15545020300012นายจตุพล พิศวงค์
16545020300814นางสาวอริสา อุดมทรัพย์
17545020300855นางสาววรัญญา สำราญจิตร์
18545020300806นางสาวสิริพร ชิมจันทร์
19545020300160นางสาวนีรนุช ครองอารีธรรม
20545020300111นายภาณุ ลาภวงศ์ราษฎร์
21545020300053นายพฤฒ วัฒนชโนบล
22545020300780นางสาวศิริพร โพธิ์แสง
23545020300335นายนัท ศรีเชียงสา
24545020300152นายนันทวัฒน์ ธนังเลิศมาลัย
25545020300871นางสาวอธิรดา สังข์ทอง
26545020300673นางสาวปลิตา พึ่งฉ่ำ