รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565020300903นางสาวนิโรบล จำปาคำ
2565020300911นางสาวเบญจลักษณ์ โพธิเจ้า
3565020300952นางสาวกาญจนา ม่วงฉะคร่ำ
4565020300960นายกัมพล ตะวันส่องแสง
5565020301000นางสาวพรรณิตา ร่มพุฒตาล
6565020301141นางสาวปรียาภรณ์ เสือเดช
7565020301091นายดุษฎี อินทร์สวัสดิ์
8565020300473นางสาวจันทร์จิรา คำพะทา
9565020300465นางสาวจัตุพร ศิริโสม
10565020300366นางสาวหัทยา ขอนบกลาง
11565020300069นางสาวจิตตินทร์ ตันติสาครเขต
12565020300077นายจุฬากรณ์ นิลเทศ
13565020300135นางสาวทิพย์ประภา สินสวัสดิ์
14565020300184นางสาวประพาพิณ ทองกร
15565020300226นางสาวจุฑามาศ สัคคทัศนวงศ์
16565020300259นางสาวครรธรส หิตา
17565020300283นางสาวจุฑารัตน์ ชาหาจักร์
18565020300291นายชนินทร์ แก้วกมลทิพย์
19565020300770นายวรากร รณที
20565020300820นายอำพล กิมนารักษ์
21565020300853นางสาวภรนรา บุญจรรยา
22565020300713นางสาวอินธุอร เนตรทราย
23565020300788นางสาววาสนา บุญเททิม
24545020300848นายมารุฟ เหล็มหรีม
25565020300101นางสาวโชติรส ชื่นชม
26565020300044นางสาวจำปี กุหลาบเพ็ชร
27565020300168นางสาวนภาพร ศิริบุตร
28565020300176นางสาวปทิยา อุ่นสกุลวงศ์
29565020300275นางสาวจิรภัทร อุตโรกุล
30565020300481นายเจนภพ เจา
31565020300895นายอธิพงค์ สองสนิท
32565020300879นางสาวนูรอัยนี เหล็กเกิดผล