รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เคมี
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575020300431นายพลูลาย ประสงค์สุข
2575020300464นางสาวรัตติยากร ยิ้มช้าง
3575020300910นางสาวสุภัสสรา กัณหาเวียง
4575020300944นางสาวอริษา กับสันเทียะ
5575020300902นางสาวสุปรียา ทองวิเชียร
6575020300886นางสาววัชราภรณ์ แก้วทาสี
7575020300399นางสาวนฤมล สนทอง
8575020300928นางสาวสุภาวัลย์ เพ็งแจ่ม
9575020300985นางสาวอารียา ดาศรี
10575020300316นางสาวจรรยาสุข มงคล
11575020300241นายเดชาวัต คงสันเทียะ
12575020300514นางสาวธิมาพร ตาปนานนท์
13575020300118นางสาวณัฐชา ขาวศิริ
14575020300746นางสาวณัฐกานต์ สรรพสาร
15575020300977นางสาวอาราตรี โคสะ
16575020300423นางสาวพลอยพรรณ ลวดทอง
17575020300720นางสาวอัญชุลี เทพเสนา
18575020300936นางสาวอรทัย ศรีพันธ์
19575020300951นายอัษฎาวุธ ไชยโย
20575020300852นางสาวหทัยชนก แสงสุทธิงาม
21575020300282นางสาวกฤติยาณี สุวรรณกูล
22575020300209นายนันทวัฒน์ สุขสากิจ
23575020300043นางสาวกรรณิการ์ รอดเลี้ยง
24575020300258นางสาวออลดา เจ็งเจริญ
25575020300100นายณัฐกานต์ สร้อยสน
26575020300639นางสาววณัชดา ไซ้ลิ้ม
27575020300126นางสาวณัฐญาภรณ์ เพ็ญสดใส
28565020300408นายมโนพัศ ตันยุวรรธนะ