รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10447515010141นายพนัส เฉลิมพนาพันธ์
20447515010133นายปรัชญา สุนทรวิภาต
30447515010190นายลักษณ์ชัย ไชยวรรณ
40448515010057นายจุมพล ศิริอินทร์
50448515010164นางสาวนพนันทน์ ทองไพบูลย์
60448515010248นายภูวนาท จันทรชิต
749502080444นายไกรวิทย์ ลุนาวัน
849502080408นายณัฐพล เจริญพร
949502080309นางสาวศิริรัตน์ เขียนทองกุล
1049502080317นายศุภกิจ พิทักษ์บ้านโจด
1149502080325นางสาวโศภิตา ปิยะทัต
1249502080366นายอรรถวุฒิ บุญยวง
1349502080275นางสาววิชชุดา วงษ์ศรี
1449502080291นางสาววิภาวรรณ บุญขันธ์
1549502080341นายโสวรรณ กีรติชรินพาณิชย์
1649502080358นายเอนก นภาศรีสว่าง
1749502080374นางสาวพัณณ์ชิตา รุ่งโรจน์กุลภัทร์
1849502080044นางสาวไข่มุก เทพเฉลิม
1949502080069นายจักรพงศ์ ยุทธภิญโญ
2049502080077นางสาวจิรวรรณ ชัยศุจยากร
2149502080093นางสาวจุติพร วงศเรณู
2249502080101นางสาวฐิติรัตน์ ตัญศิริ
2349502080119นายฐิติวัฒน์ เสียงลือชา
2449502080143นางสาวทัศนีย์ คำนาค
2549502080135นายดนุช แสงสง่าพงษ์
2649502080168นายธันธวัช ธัญญโชติไพบูลย์
2749502080192นายปรมินทร์ ธนพรหมศิริกุล
2849502080200นายยุทธนา วรรณถนอม
2949502080226นางสาววรรณรวี รอดแผ้วพาล
3049502080234นางสาววลัยลักษณ์ แสงเปล่งปลั่ง
3149502080010นางสาวกนกวรรณ โพธิ์เมือง
3249502080028นางสาวกุณฑลี ทิมแก้ว
3349502080036นางสาวขวัญชนก เขมโชคนที
3449502080051นางสาวคัดนางค์ เกาะน้อย
3549502080127นายณัฐวุฒิ เครือใย
3649502080150นายธนพล ไชยเสนะ
3749502080184นายปภณ โมรา
3849502080218นายรวีวัชร ขุนพรหม
3949502080416นายวิรัช แก้วละมัย
4049502080424นายฐากรพัชร์ โรจนวานิช
410447515010018นายกรนันท์ ชื่นพิชัย