รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10446515010051นายอรุณ โชติอรุณ
20446515010218นายศิริสกุล สุวรรณาภา
350502080216นางสาวปวีณา กาญจนจิวะสิงห์
450502080034นายเกียรติพงษ์ เหรียญลอยมา
550502080109นางสาวทิพวัลย์ วังมะนาว
650502080240นางสาวภคพร แก้วอบเชย
750502080299นางสาววรรณิษา รุ่งเรือง
850502080315นางสาววัลยา ลาภจตุพร
950502080331นายวุฒิพงศ์ ปานเทศ
1050502080190นายปฏิภัทร จันทร์ทอง
1150502080075นางสาวณัฐชานันท์ โชติพันธุ์
1250502080281นายวรรณวิทย์ โมสิกรัตน์
1350502080356นางสาวศิริภา อ้อยอิสรานุกูล
1450502080414นางสาวสุภาวดี ทรัพย์ภิญโญยิ่ง
1550502080018นางสาวกรกมล ปรัชญารักษา
1650502080380นายศุภวุฒิ โพธิ์งาม
1750502080422นางสาวอมรรัตน์ พวงสีเงิน
1850502080208นายปฐมภู อัฐกุญช์
1950502080224นายพงษ์ศุข เล็กมี
2050502080117นายธนเทพ เกียรติธนสมบัติ
2150502080323นางสาววาริยา เรืองศรี
2250502080430นายอิทธินันท์ สุทธินนท์
2350502080042นายจักรพงษ์ ภูษิตรัตนาวลี
2450502080182นายนัฐทิพงษ์ พรส่งเสริม