รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515020800022นางสาวกรกนก เอื้อประสิทธิ์พร
2515020800550นายพงศกร กำแหงงาม
3515020800584นางสาวกิตติภา เทียนทอง
4515020800279นางสาวสรวงสุดา คำหอม
5515020800626นางสาววิไลนุช เยาวพันธ์
6515020800089นายโสภาคย์ จันทรโสภาคย์
7515020800568นางสาวอรทัย ทองอุดม
8515020800774นางสาวนุชธิดา อุตเดช
9515020800782นายภูวินท์ กิจเจริญการกุล
10515020800709นายศรายุ เล๊าะนะ
11515020800501นางสาวศิวานันท์ ภควงศ์โชติหิรัญ
12515020800444นายภาณุมาศ สุขเหม
13515020800105นายณัฐวุฒิ ศิริพรชัยกุล
14515020800618นายกาญจน์ไพสิฐ กระบวนรัตน์
15515020800048นางสาวกาญจนา ว่องเจริญศิริ
16515020800311นางสาวอรกานต์ บุญมาก
170447515010174นายพิทยา จันทโคตร