รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525020800856นางสาวหนึ่งฤทัย คมขำ
2525020800443นายเจษฎา หลงสกุล
3525020800237นางสาวภัทรวดี มาทวีโชติกุล
4525020800930นายสรวิศ รวิทิวากุล
5525020800765นางสาวอภิกษณา บริสุทธิ์บงกช
6525020800708นางสาวฐิติรัตน์ สิงห์เจริญ
7525020800054นายวรวัช รัตนวิชัย
8525020800468นางสาวสุวัยดา ตาเฮ
9525020800013นายคณวรรษ ทาเอื้อ
10525020800807นางสาวนัฎฐา วิจิตรเลขการ
11525020800849นางสาวเจิมจุฑา เขียวศิริ
12525020800799นายวรวุฒิ แจ่มใส
13525020800963นางสาวธนรัชต์ นพวรประเสริฐ
14525020800567นายณัฐภูมิ คงถิ่น
15525020800021นายมนตรี พลเขตร์
16525020800260นายอติชาติ ยิ่งแย้ม
17525020800377นายกิตติพจน์ ตันตระกูลศิริ
18525020800716นางสาวพิมพ์ชนก วงศ์เรณู
19515020800360นายพีระดนย์ สุระเรืองชัย
20525020800989นางสาวศุภัสรารวีย์ ชนะเพิ่มทวี
21525020800302นางสาวทิพาพร เดชมิ่งมงคล
22525020800658นายอาทิตย์ ไล้ง้อ
23525020800872นายอนุพนธ์ จิตประทึก
24525020800724นายพีระพงษ์ พันธ์แทน
25525020800310นางสาวศุภพร แสนนวล
26525020800278นายเจนณรงค์ ปุญสิริ
27525020800153นายพงศ์จักษ์ เปรมแหวว
28525020800914นางสาวลักษมี ช่างประดิษฐ์
29525020800427นางสาวกนกวรรณ เมพิจิตร์
30525020800922นางสาวอมรา สุขสว่าง
31525020800591นางสาวอรุณโรจน์ เอื้อเฟื้อ
32525020800286นางสาวกนกวรรณ อำไพ
33525020800997นายจุฑา ขจรวิภาส
34525020800070นางสาวชุติมา นิลเนียม
35525020800419นางสาวภัทรพันธ์ อุดมนาม
36525020800401นางสาวนันท์ชนก เมืองระรื่น