รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525020800476นายชานุวัตร หอมปทุม
2525020800906นางสาววิภารัตน์ เหลื่องพาณิชกุล
3515020800253นายกฤษฏิ์ ทวินววิธ
4535020800632นางสาวลลิตวดี บุญเขียว
5535020800673นางสาวศิริกาญจน์ โพธิผลิ
6515020800824นางสาวอาภาภรณ์ อิ่มสุดใจ
7535020800756นางสาวอาภาภรณ์ รออยู่
8535020800178นายณัฐวิชช์ เกษมณี
9535020800210นายธนกร พัฒนปรีชาเสถียร
10535020800723นางสาวสุเมธาวีร์ เหลาสุภาพ
11535020800988นายหัสชัย มาเอียด
12535020800293นางสาวกัญญ์ชิตา สุทธิศักดิ์ศรี
13535020800251นายธีรพัฒน์ จิรวราพันธ์
14535020800384นางสาวทิพย์ลดา เมฆวิสาร
15535020800152นายณัฐพงษ์ สัจจะสกุลวงศ์
16535020800079นางสาวจิรนันท์ ขำกิจ
17535020800772นางสาวสุภาดี ชาลี
18535020801028นางสาววรรัตน์ จิวะมาวิน
19535020800145นางสาวณัฐชญา ฤกษ์ประเสริฐกุล
20535020800012นางสาวกมลพร กุลถาวรจรัส
21535020800020นางสาวกฤติกา แจ้งจิตร
22535020800285นายสุชัจจ์ พันวา
23535020800558นางสาวปภัสรา คชประภา
24535020800350นางสาวณัฐณิชา นิโครธานนท์