รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535020800863นางสาวศิริวรรณ พลชัย
2545020800342นางสาวรวีวรรณ สมอคร
3535020801002นายกฤชวัชร์ ไทรทอง
4545020800334นายภูวดล จ้อยนุแสง
5545020800474นางสาวชลาทิพย์ เจริญพร
6545020800631นายชวน์ภล น่วมบุญลือ
7545020800185นางสาวลักษยา ธัญญะวัน
8525020800773นายวศิน สะแอ
9535020800269นางสาวจุฑารัตน์ นิลในหิน
10545020800276นายทองแท้ ภู่สาระ
11535020800442นายกิจไพบูลย์ ชิณวงศ์
12535020800921นายสุชาติ ศรีบุญลา
13535020800822นายพิริยพงศ์ พรหมหมื่นไวย
14535020800368นางสาวณัฐนิชา ชาวนา
15535020800541นายบุญชนะ นิลภารักษ์
16535020800103นายเจษฎา แซ่จิว
17545020800557นายนพรัตน์ นันท์ธนทรัพย์
18545020800144นายสรสิน สุวรรณสาลี
19545020800532นายวันทกานต์ เกิดโชติ
20545020800508นางสาวนุดาริณ สอาดขาว
21545020800417นางสาวสุณีย์ กาศรี
22545020800516นายประสพโชค เรืองเดช
23545020800359นางสาวรุจิภา แดงโสภณ
24545020800227นางสาวจิราภา วัฒนปริญญา
25545020800573นายเชษฐา จันทึก
26545020800433นางสาวณัฐา ฐานินทร
27545020800094นางสาวเปรมจิตต์ ศิลมัทถ
28545020800466นางสาวจุฬาวรรณ อ่อนศรี
29545020800169นางสาวสุนิสา หะดีเยาะ
30545020800128นางสาวศรสวรรค์ ไพรินทราภา
31545020800110นายธนัชพงศ์ ฉัตรวิเชียรวุฒิ
32545020800300นางสาวบุซรอ บาซอ
33545020800193นายกานนท์ แจ้งสว่าง