รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545020800540นายอานันต์ วังสุข
2555020800069นางสาวนิธิกานต์ เจนพุฒิพันธ์
3555020800200นางสาวปิยะวรรณ พรหโมปกรณ์
4555020800275นางสาวอารียา กุวังคดิลก
5555020800309นางสาวนลัทพร พูลปิติ
6555020800242นางสาววีนิตา ศรีวิไลฤทธิ์
7555020800291นายขจรเลิศ ฮกซุ่นเฮง
8555020800374นางสาวดาราพร อารีสง่าวงศ์
9555020800440นางสาววัลวิภา วิเศษสมบูรณ์
10555020800341นายกิตติศักดิ์ พรสุขจันทรา
11555020800390นายธนพล ศรีทองน้อย
12555020800515นางสาวณัฐชานันท์ สาคร