รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535020800996นายอานนท์ สุขคำ
2565020800274นางสาวสุปาณี บุญยะศาสตร์
3565020800282นางสาวพิราอร พิทักษ์ศักดิ์เสรี
4565020800324นางสาวสุชาวดี สังข์ทอง
5565020800332นายพีรวุฒิ สกุลพาณิชย์
6565020800357นางสาวธัญลักษณ์ จำปาทอง
7565020800431นายอนุวัตร จงกิจวรกุล
8545020800524นางสาววราลี กลัดขวัญ
9565020800225นายธีรภัทร์ ฉิมท้วม
10565020800019นางสาวกุลธิดา มหัทธนานนท์
11565020800027นางสาวไข่มุก ศรีพิทักษ์
12525020801037นางสาวสาวิตรี รัตนพันธุ์
13565020800100นายธนายุ ปั่นทรัพย์
14565020800126นายนราวิชญ์ กุศลสุข
15565020800134นายนัทวี มหาบุญผาติ
16565020800142นางสาวนิสา โชติวาทิน
17565020800159นายวปุณ พิชัยกุล
18565020800191นางสาวอารี นีระพงษ์
19565020800217นายรัชชานนท์ เกตุวงศ์
20545020800391นายศุภณัฐ เลาหลียานุรักษ์
21535020800798นายปฏิพัฒน์ ดวงจันทร์
22525020800971นายอลงกรณ์ สร้างถิ่น
23545020800649นายสิทธิศักดิ์ ประเทศ
24535020800814นายปัณณวัฒน์ อับดุลเลาะห์
25535020800905นายสัจพร รักษาสัตย์
26535020801036นายอรรถพล เอกสกุล
27555020800176นายปกรณ์ หลักบุญ
28555020800192นายปิยทัศน์ พันธ์รักษ์
29555020800325นายศักดิ์มงคล วรชินา
30555020800283นางสาวกานพลู รัตนชัย
31555020800358นายชัชวาล พักแพรก
32555020800473นายวุฒิชัย เพ็ชร์ช้าง
33565020800183นางสาวอังศุธร ซึมโรจน์ประเสริฐ