รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575020800968นางสาวเสาวลักษณ์ ชำนาญ
2575020800851นางสาวเบญจรัตน์ ศรีสุวรรณ
3575020800844นางสาวนภา อินทรโชติ
4575020800893นางสาวโสมวลักษณ์ บวรชัยพร
5575020800836นายธนบูลย์ ถาวรพงศ์พันธ์
6575020800364นายไกรวิชญ์ วัฒนธรรม
7575020800109นางสาวฉัตรดาว โยมสิน
8575020800208นายศุภกิจ แช่มช้อย
9575020800604นายวันธงไชย อุนาพรม
10575020800778นางสาวศิริวิภา ปักการะถา
11575020800729นางสาวณัฏฐณิชา รอดสุวรรณ
12575020800638นายศุภดิศ ป้อมภู่
13575020800588นายอัษฎา อยู่ปราโมทย์
14575020800190นางสาวสุริวิภา โพรักนาม
15575020800158นางสาววรรณนภา คณะพล
16575020800281นางสาวพิชญา บุญประคอง
17575020800661นายวิทยา ศรีสันทัด
18575020800679นายธนบดี ศิริพราหมณกุล
19575020800067นายธนกร โชคหิรัญกาญจน์
20575020800711นางสาวพนิดา พุ่มไสว
21575020800166นางสาววรัญญา งามกนก
22575020800547นางสาวสุทธิลักษณ์ แสงจันทร์
23575020800927นายวีรพล ตนเหียม
24575020800877นายพชรพล อุดมภาคยกุล
25575020800885นายภรัณยู ยืนยิ่ง
26575020800869นางสาวปรัชศินี เขียวสอาด
27575020800414นายชินวัฒน์ กาญจนภิญโญวงศ์
28575020800919นางสาววิไลลักษณ์ ฉายโฉมเลิศ
29575020800331นางสาวกนกวรรณ บูรณบุรีเดช
30575020800562นายวรุณ บุญเกิด
31575020800224นางสาวอังค์วรา ว่องวัฒนโรจน์
32575020800307นายปณิธาน โภคาสัมฤทธิ์
33575020800794นางสาวฐิติพร อุปลากรณ์
34575020800737นางสาวพินทิพา มาคูณ
35575020800299นางสาวชุตินันท์ ตัณฑเสถียร
36575020800349นางสาวกฤติยา พึ่งพระ
37575020800315นางสาวจิตสุภา เทสวิสิสถ์
38575020800182นายโสฬสภูมิ ตรุสานันท์
39575020800257นางสาวอารยา วงศ์เพ็ชร์
40575020800026นางสาวธัญญาพร จิตณรงค์
41565020800381นายธนัทพล ธรรมรงค์
42565020800373นายธนทัต วงศ์บุณยวีร์
43565020800043นายจุฑาธุช สาหร่ายทองคำ
44555020800481นายโยธิน ปักธงชัย
45555020800333นายสิทธิ์ชนม์ หนองหัวลิง
46555020800259นางสาวสิรีนาฏ กิจจาอาภา
47545020800383นายศักดิ์ชริณ ปิ่นแสง
48575020800430นางสาวเบญจมาศ โตจิราการ
49565020800365นายณรงศักดิ์ ทิพย์เกิด