รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10446515130057นายสุรศักดิ์ ปิ่นเงิน
20447515130022นายจักรินทร์ ภิญโญยิ่ง
30448515130020นายกรวิทย์ เอี่ยมนพรัตน์
40448515130301นายสุภกิจ ศิริพรพิริยะ
50448515130327นายสุรศักดิ์ แซ่โค้ว
60448515130350นายอนุวัฒน์ วิรัตน์แสงเจริญ
70448515130368นายอัครพล อ่ำขวัญยืน
80448515130079นางสาวดุษฎีวรรณ สังข์เอี่ยม
90448515130103นายนิธินันท์ สุคันธเมศวร์
100448515130160นายวรากร สมบูรณ์ธนชัย
110448515130186นางสาววันทนีย์ ริ้วสุนทร
120448515130319นางสาวสุภาภรณ์ ทิพยากรณ์
130448515130038นายคมสันต์ คำแผ่น
140448515130095นางสาวนิจวรรณ อินสอน
150448515130129นางสาวบุษบาบรรณ ทิมสอน
160448515130137นายพิศิษฐ์ ศรีจันทร์สุข
170448515130376นายอาทิตย์ สงวนทรัพย์
180448515130152นายวรชัย กิจสวัสดิ์
190448515130178นางสาววัชราภรณ์ วรโชคดลบันดาล
2049502090506นางสาวอรพรรณ สุริยโชคมงคล
2149502090043นางสาวจิราภรณ์ เรืองรัตนภูมิ
2249502090050นางสาวจีรยา บุญมาลี
2349502090076นางสาวโชติกา อิทธิอุดมรักษ์
2449502090084นายณัฏฐ์ โสภาราษฎร์
2549502090423นางสาวสิริพร มะลิทอง
2649502090142นายนรา บัวพูล
2749502090456นางสาวสุพินดา พาให้สุข
2849502090167นายนวพล เสมสวัสดิ์
2949502090118นายธีรวัฒน์ ศรีโสภิต
3049502090019นายกฤตภูมิ จันทอง
3149502090027นางสาวจันทิมา สีหะอำไพ
3249502090035นางสาวจิราพร เสือขำ
3349502090092นายธนกร คเชนทร์ชาติ
3449502090100นางสาวธัญญลักษณ์ ประกายกาญจน์
3549502090464นางสาวสุมนทา ถะเกิงสุข
3649502090480นายสุรพันธ์ วัฒนกิจจานุกูล
3749502090225นางสาวพรทิพย์ ทองทิพย์
3849502090233นางสาวพรนิภา โพธิ์ปาน
3949502090258นายพิพัฒน์ อ้อสถิตย์
4049502090126นายนนทชัย อบอุ่น
4149502090266นางสาวภัทร์ศยา แก้วศรีนวล
4249502090274นายภาณุพงศ์ เกียรติสุวรรณ
4349502090308นายยรรยง เปล่งสอาด
4449502090316นายยศนันท์ ศรีสุขคำ
4549502090324นางสาวรุ่งนภา ประกอบมหากุล
4649502090332นางสาววรวรรณ วีระกุล
4749502090357นางสาววิรัญญา คุณรังษี
4849502090365นายศิริภพ อิศะพินธุ
4949502090373นางสาวศิริวรรณ พรหมสวัสดิ์
5049502090381นางสาวศุภชลา ศิริวรรณ
5149502090399นางสาวสวินธร พุฒซ้อน
5249502090175นายนันทวุฒิ เอียดแก้ว
5349502090183นายนันทิพัฒน์ สุคันธเมศวร์
5449502090191นายนิกร ลำธารทอง
5549502090217นางสาวพณัฐกมล กาวี
5649502090241นายพัสนัย วันชนะ
570447515130055นายชนาธิป งามนุสนธิ์กิจ