รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149502090514นางสาวอรพรรณ เอี่ยมสอาด
250502090470นางสาวระพีพรรณ ไชยชุม
350502090660นายสุรพงษ์ คิ้มสุขศรี
450502090736นายอภิวัฏ การะเกตุ
550502090041นายกวี ย่ำสว่าง
650502090066นางสาวกุลวดี หนูมา
750502090082จ.อ.เขาหลัก เสือขำ
850502090108นายครรชิต พลเดช
950502090173นางสาวชมพูนุช วิริยกิจจา
1050502090199นายณัฐภัทร ภัทรอัจฉริยกุล
1150502090223นายทศพร อมรรัตนาศิริ
1250502090314นางสาวธัญวรินทร์ ธนาชินเกียรติ์
1350502090355นางสาวเบญจพร ลิ้มจุติธรรม
1450502090405นางสาวอรุณีย์ เจษฎาบุณยพัฒน์
1550502090439จ.ส.ต.ยงยุทธ ลิ้มปวะนิช
1650502090538นางสาววรวรรณ แซ่ซิว
1750502090116นายจตุพัฒน์ เจริญวงศ์ใหญ่
1850502090488นางสาวรุ่งทิพย์ ตั้งวรสกุล
1950502090520นางสาววรรณพร วรรณกรกุล
2050502090298นายธีระนาต จวนเจริญ
2150502090363นางสาวเบญจพร ฤทธิ์สืบเชื้อ
2250502090413นางสาวภาวินี ธนภัทร์เกษมชัย
2350502090124นางสาวจรินภรณ์ แก้วนิล
2450502090603นายวีระพันธ์ สมานมิตร
2550502090777นางสาวอรุณทิพย์ ศรีพรหมกุล
2650502090389นางสาวปิยะนุช มหแสงสวรรค์
2750502090140นายจิตชนัย จามจุรี
2850502090702นายอภินันท์ วงศ์เกษตรชัย
2950502090553นางสาววิจิตรา เหมือนโค้ว