รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150502090462นายรวินทร์ รีวราบัณฑิต
250502090694นายอนุวัฒน์ โสอุดร
350502090769นางสาวอริศรา วิเศษธนากร
450502090215นายทวิชาติ เทศรุ่งเรือง
550502090330นายนิติกร บุบผากาญจน์
650502090165นายเฉลิมชัย แซ่เล้า
750502090504นายวชาณนท์ พิชยะสุนทร
850502090397นายพงศธร บุญพิทักษ์
950502090447นายยุทธนา ผาแดง
10515020900020นางสาวจิราภรณ์ สำอาง
11515020900574นางสาวสุภัชญา ช่วงชัยยะ
12515020900681นางสาวสุกัญญา ขุนทอง
13515020900285นางสาวเพชรชรี อุตสาหะ
14515020900715นางสาวสุวรรณา สร้างเขตร์
15515020900723นางสาวปาริฉัตร์ คุณาเวชกิจ
16515020900509นายธนัทกานต์ เบียดขุนทด
17515020900012นางสาวจิตติมา คงรื่นเริง
18515020900665นางสาวสมใจ ศรีสังข์
19515020900194นางสาวโศจิรัตน์ ปาริยฉัตรกุล
20515020900616นางสาวกมลชนก เลิศสมบูรณ์
21515020900657นางสาวเมทินี คณะยอด
2250502090645นายสินิทธ์ กลิ่นแก่นจันทร์
23515020900590นางสาวญาดา ตระกูลไพศาล
24515020900442นางสาวภารวี เจียวรัมย์