รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448515130012นายกรกต อมรเหมานนท์
250502090025นางสาวกรรณิการ์ นางหรอก
350502090272นายธิติกรณ์ แก้วมณี
4515020900061นายธีรัช เวณุจันทร์
50448515130269นายศุภวัฒน์ มุนินทร์พิทักษ์
650502090454นางสาวยุวดี วันโต
7525020900169นางสาวศรัญญา เรืองขำ
8525020900201นางสาวนิภาวัณย์ วงษ์ขวัญเมือง
9515020900426นางสาวกันต์กนิษฐ์ หอมหงษ์
10515020900251นายอนุชา ช้างมา
11515020900053นายธนากร เฉลิมขวัญมงคล
12515020900178นายแมนสรรค์ ควาภาพงษ์
13515020900459นายอนุกูล วงศ์เปรม
14515020900624นายพงศกร เกตุทองเรือง
15515020900640นางสาวชุตินันท์ ทองสุทธิ
16515020900517นายอาณัติ พลเยี่ยม
17525020900490นางสาวนฤมล นภากร
18525020900557นางสาวสุนิสา หนุ่มเพ็ชร์
19525020900102นายชุษณะ วิริยกิจจา
20525020900656นางสาวอัญชลี รุ่งเรืองกิจไกร
21525020900433นางสาวสุวิดา ผิวบาง
22525020900300นายณัฐพล โพธิ์เอี่ยม
23525020900466นางสาวศิโรธร นพรัตน์
24525020900615นางสาวอนุธิดา ฉิมหลวง
25525020900326นางสาวพสุดา กลิ่นจันทร์
26525020900334นางสาวจันทิมา โตศักดิ์
27525020900151นางสาวชัชชลัย ตันติธนกร
28525020900508นางสาวบัวทิพย์ จันทร์อดิศรชัย
29525020900078นางสาวอิศราภรณ์ สินทวี
30525020900375นางสาวสุชาดา สุวรรณภูมิ
31525020900052นางสาวสุรภา จันทร์หนัก
32525020900367นางสาวจริยา แก้วสุมาลี
33525020900524นางสาวทิพพิมนต์ นาคไร่ขิง
34515020900558นายธนสรณ์ ยศชัยพงศ์
35515020900749นางสาวรัชนู ทองสี
36525020900110นางสาวกุลชา อาจคงหาญ
37525020900425นางสาวชุติมา ทรัพย์ประเสริฐ