รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515020900103นายชานนท์ ศิลานิล
2525020900292นายชัยพัฒน์ พาณิชไวศวรรณ
3525020900318นางสาวชนกนาถ ศรียาโยชน์
450502090231นายทิวาชัย พระทองคำ
5525020900474นายพรเทพ เจริญไวยเจตน์
6535020900390นางสาวจิรายุ แก่นแดง
7535020900168นางสาววณิชยา ไกรวงษ์
8535020900192นายวิริยะ นาจาด
9535020900267นางสาวชุตาวรรณ ขวัญเมือง
10535020900317นางสาวนันทณี อู่ผลเจริญ
11535020900275นายทัศดนัย เทียนเล็ก
12535020900200นางสาวศิริพา สนธินุช
13535020900085นางสาวธมลวรรณ ทองมี
14535020900416นายณัฐวุฒิ โสสีสุข
15535020900259นางสาวเฉลิมขวัญ ไกรทอง
16535020900150นายรพีพัฒน์ พันธุเพ็ง
17535020900382นางสาวเกวลี อิ้งแสง
18535020900341นางสาววรรณรัตน์ มิคะมา
19535020900044นายดนัย ตรีวัชรชัย
20535020900309นางสาวนวพร วรรณพฤกษ์
21535020900374นางสาวอุไร ใจแก้ว
22535020900333นางสาวพรพิมล พหลยุทธ์
23535020900408นางสาวจุฑามาศ น้ำใจ