รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525020900185นายกุลภัทร ศุภโชคเจริญวงศ์
2525020900284นายณัฐพงษ์ พาที
3545020900191นางสาวสุวิมล สทรลักษณ์
4545020900456นางสาววราภรณ์ พงษ์ประดิษฐ์
5545020900357นางสาวธิวาพร ยวงงาม
6545020900076นางสาวเบญจภา พรมมา
7545020900316นายจิรายุ คงโต
8545020900274นายกมล เกียรติสมมารถ
9545020900167นางสาวสิรินทิพย์ เงินราชกิจ
10545020900290นายกฤษฎา ธรรมางกูร
11545020900522นายกรกฎ วรธงไชย
12545020900563นายกฤตภาส ไชยภัทร์นิธิกุล
13545020900589นางสาวลักษณา เอี่ยมเมี้ยน
14545020900159นายศิริพงษ์ บำรุงเวช
15545020900480นางสาวอรจิรา ส่านประสงค์
16545020900282นางสาวกมลนัทธ์ สามล
17545020900175นางสาวสุจิตรา ชะนะกา
18545020900332นายทวีพงษ์ บรรจงนึก