รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565020900231นางสาวเยาวภัทร จันทรกนก
2565020900322นางสาวกรธิดา แสนอุบล
3565020900165นายบุรินทร์ สิทธิการ
4565020900256นางสาววัชรากร เพ็ชรคล้าย
5565020900470นางสาวแพรวพรรณ ขันเมือง
6565020900595นายสุวิทย์ อ้นวิมล
7565020900405นายณัฐพงษ์ สมพร
8565020900371นางสาวชลดา กลิ่นบุญฟุ้ง
9565020900520นางสาววิภาวี ตันประเสริฐ
10565020900637นางสาวปานชนิตา ปาปะพา
11565020900678นางสาวอัญชลีพร โกจารศรี