รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575020900495นางสาวสุภาภรณ์ พิทักษ์
2575020900271นางสาวพรสวรรค์ ศรีมุกดา
3565020900660นายกิตติศักดิ์ อินมิทิน
4575020900123นายเฉลิมพร เจนสิริแก้วปัญญา
5575020900255นางสาวสุริยาภรณ์ พงษ์พรม
6565020900249นางสาววรกานต์ ช่วงโชติ