รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525021600248นางสาวศิรินทร์ญา ไพศาลธรรม
2525021600024นางสาวเพ็ญทิพย์ ผลแก้ว
3525021600305นายอภิสิทธิ์ ตั้งตรงจิตถาวร
4525021600339นายธนชัย ดวงรัตน์
5525021600131นางสาวขวัญหทัย สุทธิอภิวัฒน์
6525021600149นายธนันท์ ควรสวัสดิ์
7525021600412นายฑีฆะ ฑีฆวานิช
8525021600016นายสุวิชา อ่อนกลอ
9525021600313นางสาวนัยน์ปพร จารุเกษตรวิทย์
10525021600032นางสาวฐานิดา ศุขรัตน์
11525021600263นายศุภวิชญ์ อินทรีย์
12525021600255นายเอกฉัตร วิบูลย์เวชวาณิชย์
13525021600172นางสาวพนิดา สุทธิสาร
14525021600107นางสาวญาณิศา ภัทรมุนี
15525021600198นายเอกพจน์ ลีลารุจิ
16525021600404นางสาววรรณวิมล อ่อนฉวี
17525021600222นายธนากร ปัญญาฤดีพร
18525021600230นายชวัน โฆรวิส
19525021600354นายคิมหันต์ คำยา
20525021600123นายรัชตะ เช็ค
21525021600099นางสาวอรวรรณ จันทดา
22525021600420นายภาณุพงษ์ ศรีจันทร์สุข