รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525021600065นางสาวภัสราภรณ์ บุญปลื้ม
2525021600370นางสาวพิชญาภา คูหาวรรณ
3535021600023นางสาวชฎาพร ศรีสุข
4535021600031นางสาวชนรดี สุนทรโชติช่วง
5535021600064นางสาวธัญญลักษณ์ ทิพารดี
6535021600072นางสาวปราณี แสงศรี
7535021600189นางสาวสัมนันท์ สัมฤทธิ์ผล
8535021600015นางสาวกัญชรส หอมแย้ม
9535021600155นางสาวเพลินพิณ จินตะกัน
10535021600288นางสาวปนัดดา ผุดผ่องใส
11535021600304นางสาวภัคจิรา โชคธนะเกษม
12535021600320นายภูมิวิทย์ จันทรโสภาคย์
13535021600114นางสาวฟาติน เตซาน
14535021600080นางสาวปรีชญา สุกกระ
15535021600387นางสาวญาดา แก้วยก
16535021600221นางสาวอารยา ภิรัชตานนท์
17535021600270นายนพพล ศรบุญทอง
18535021600403นางสาวนิช ตั้งธนอำรุง
19535021600213นางสาวอลิษา อมรการ
20535021600429นางสาวอาริตา นรานรัมย์
21535021600296นายปริญญา สีผา