รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545021600246นางสาววรรณาพร แก้วมรกฎ
2545021600253นางสาวสุดารัตน์ แก้วโมกข์
3545021600485นายสุรศักดิ์ ผกามาศ
4545021600071นางสาวบุศวรรณ แย้มเจริญ
5545021600105นายปิยภัทร ฤกษ์อาษา
6545021600030นางสาวชุติกาญจน์ รุ่งวิชานิวัฒน์
7545021600287นายกิตติชัย เล็กสุวรรณ์
8545021600477นายศุภณัฐ ยอดศรี
9535021600346นายวิศรุต เจริญชีพ
10545021600063นางสาวนีรเนตร พึ่งรัตนา
11545021600527นางสาวณัฐชานันท์ รุ่งพิทักษ์มานะ
12545021600295นายเขตอุดม ขาวมีศรี
13545021600329นางสาวจุฑามาศ ทับทิมทรัพย์กวี
14545021600378นางสาวเบญจวรรณ แสงอร่ามทิพย์
15545021600402นางสาวปริยากร เผือกพันธุ์
16545021600469นางสาวศริญญา มังสุข
17545021600188นายศุภณัฐ วัฒนวรรณกิจ
18545021600097นางสาวปวริศา ติระบาล
19545021600196นางสาวสิรินุช แก้วบับภา
20545021600014นางสาวจริยา ทองฤทธิ์
21545021600311นางสาวจินต์จุฑา แสงกระจ่าง
22545021600410นางสาวพีรพรรณ สุขปาน
23545021600279นางสาวกนกวรรณ กะการดี
24545021600576นางสาวมยุรี คำเกิด
25545021600444นางสาวลลิตา ไพบูลย์
26545021600436นางสาวยุพิณ จามชาติ
27545021600360นายนัฐพงศ์ สุนทร
28545021600568นางสาวภิญญดาพัชญ์ โฆษิตธนากุลวัฒน์
29545021600543นายประเสริฐ ศุภกาญจน์
30545021600352นางสาวนลินี นภาโชติ