รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535021600452นางสาววิศนีย์ บุญหนา
2535021600148นางสาวรวงทอง ไชยวงษ์
3535021600254นายอภิชาติ ช้างดี
4535021600171นางสาวสการะ โป๊ะแก้ว
5565021600442นายชวัลธร กิ้มประถม
6565021600293นายอานนท์ ผงประเสริฐสกุล
7565021600616นายสหรัฐ แสงทินกร
8565021600483นายตะวัน อำไพกูล
9565021600194นางสาวรวิกานต์ อิ่มมาก
10565021600061นางสาวณัฐธิดา เลาหบุตร
11565021600301นายเอื้ออังกูร อัครธนาวรวิชญ์
12565021600111นายนคร กลิ่นรอง
13565021600152นายเปรม เรืองยศ
14565021600509นายธงชาติ ด้วงคง
15565021600491นายทศพร พงษ์ขวัญ
16565021600608นางสาวสรนันท์ ตีระพงษ์ศักดิ์
17565021600244นางสาวแววฟ้า สันทัดแท้
18565021600079นางสาวตรีชดา บุญมี
19565021600202นางสาวลลิดา คำนุช
20565021600285นายอภิวัฒน์ ชัยทวีพรสุข
21565021600145นางสาวปรียานุช จงสูงเนิน
22565021600541นางสาวพลอยพิชชา วาทีรักษ์
23565021600459นางสาวญานิกา พรสุรศักดิ์สิทธิ์
24565021600426นางสาวจุฑารัตน์ บุญจังหาร
25565021600574นางสาววารุณี รัศมีพันธ์
26565021600046นายชุมพร ประเสริฐสิน
27565021600137นางสาวประภาภรณ์ สำอาง
28565021600368นางสาวชนัสถ์นันท์ โกมลวิสุทธิ์
29565021600475นางสาวณัฐทิตา โพธิวรรณวิจิตร
30565021600160นางสาวพิชาดา ดำเกิงธนันต์
31565021600434นายจุมพล ล้ำลิขิตการ
32565021600095นายธนัชวัฒน์ มีกลิ่น
33565021600269นายสรวิชญ์ เปลี่ยนม่วง
34565021600376นายคมม์ปภัส จิรพูนทิพย์
35565021600525นางสาวธารทิพย์ เทพสิงห์
36565021600566นางสาวมาธิดา สืบนุสนธิ์
37565021600236นายวิเชษฐ์ ภู่ไพบูลย์
38565021600590นายสกล นุ่นงาม