รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575021600466นางสาวธนัฐดา ทิมไธสง
2575021600433นางสาวพัชรพร ชื่นอร่าม
3575021600490นางสาวสุภาทิพย์ อังคณากร
4575021600342นายกานต์ ปัญจสิริ
5575021600300นางสาวบุษกร กฤตบุณยฤทธิ์
6575021600250นายจิรวัฒน์ ปัญญาไว
7575021600227นางสาวบารมีเกศ เหมทานนท์
8575021600326นางสาวสุภาวินี เฟื่องฟูพงศ์
9575021600383นางสาวณัฐพร บุญยัง
10575021600128นางสาวปวิชญา มูลีพัล
11575021600508นางสาวแสนหนึ่ง บินรัมย์
12575021600086นางสาวอารีนา เสนพันธ์
13575021600516นายอดิรุจ นราทร
14575021600482นายสันติราชย์ โชติสิทธิเกียรติ
15575021600235นางสาวสรัญชนา ชินวงศ์วัฒนา
16575021600169นางสาวมนัญชยา สมชัย
17575021600136นายพีระยุทธ สีดาน้อย
18575021600268นายฉัตรนาวี โพธิ์ทอง
19575021600359นางสาวนิลปัทม์ อ้นวงษา
20575021600292นางสาวพรสวรรค์ ช่วยมี
21575021600201นายเอกมัย ปรีชา
22575021600078นางสาวศุภิสรา สาระกูล
23575021600110นางสาวธัญญาภรณ์ พรหมสังคหะ
24575021600177นางสาวสิรินทร์ เพ็ชรคง
25575021600185นายอนุพัทธ์ แก้วแกมคง
26555021600591นายวสันต์ คงชนะ
27575021600276นางสาวขนิษฐา ชูรัตน์