รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149603160307นายอธิคม วรรณพินิจ
249603160323นายอัมรินทร์ สายสี
349603160208นายวิษณุ พูลสิน
449603160117นายธีระพงษ์ วังคีรี
549603160133นายปฐมพงษ์ พงษ์ศิริยาภรณ์
649603160240นายศราวุฒิ ประวิรัตน์
749603160265นายศุภเชษฐ์ เปี่ยมสุข
850603160099นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย
950603160156ว่าที่ ร.ต.นลินี ชูชาติ
1050603160404นางสาวณัชธิญา รุ่งเรืองศรี
1150603160289นายวุฒิพงษ์ สินธุมาส