รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150503160041นายจิตตรัตน์ จันทร์หงษ์
250503160132นางสาวธัญญภรณ์ ธรรมนารักษ์
350503160157นายธีรภัทร์ ขำมา
450503160165นางสาวเบญจภรณ์ ศรีจะบก
550503160249นายพีรพัชร์ ใจยาวงศ์
650503160298นางสาววิภาดา แดงจำรูญ
750503160397นายอนันต์ชัย พาณิชย์ศรีกีรติ
850503160439นายเอกวิทย์ กิจเพิ่มเกียรติ
950503160355นายสันติ ลิมปิวรรณ
1050503160025นางสาวกิตติยา กาญจนรัตน์
1150503160348นายสญชัย เกียรติกังวาฬไกล
1250503160256นายภัทร นวลสอาด
13515031600734นายเริงฤทธิ์ มูลไชย
14515031600668นายก่อพงศ์ ศิริบันเทิงศิลป์
1550503160280นายวรรณธนศิลป์ สัมฤทธิ์
1650503160173นายประพันธ์ กิตติพงษ์อนันต์
1750503160330นายศุภชัย เครือปาน
18515031600791นายไซมิง สะอิ
19515031600817นายนิเลาะ เจะมะ