รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515031600239นางสาววรรณพร แจ่มกล่ำ
2515031600601นายวสวัตติ์ ภูษณสุวรรณศรี
3515031600437นางสาวรจนา ครุธใหญ่
4515031600494นายศุภวัฒน์ โชติเนตร
5515031600643นายฐานพัฒน์ กุลพาวิโรจน์
6515031600700นายศักรินทร์ คงไทย
7515031600809นายจาตุรงส์ ฮู้มณี
850503160223นายพรเทพ ชุ่มม่วง
9515031600080นายธนพล บุญฤทธิ์
10525031600824นายมนูญพันธ์ ปั้นทอง
11525031600303นายปวิณ อรุณนิธิ
12525031600337นายณรงค์ชัย จินดาประกาย
13515031600320นางสาวยลดา โคระทัต
14515031600213นายกัมพล บุญภูมิ
15525031600659นางสาววิชชุดา ดารารุจา
16525031600014นายรณชัย จินดารัตน์
17515031600510นางสาวอรวรรณ อุโมงค์
18515031600502นางสาวอรวรรณ ยั่งยืน