รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150503160314นางสาวศรศรี วงมาเกษ
2535031600187นางสาวบุษยมาศ จิระประพันธ์
3515031600056นายสันติสุข บุณยกะลิน
4535031600591นายวรายุ พรานขุน
5545031600632นายวรินทร์ วงศ์ดาว
6545031600327นางสาวกาญจนาวรรณ รอดอุนา
7535031601201นางสาวนฤนาฏ ชัยศร
8535031600518นางสาวเบญจมาศ จันทร์ลอย
9535031600393นายชินวัฒน์ ทองเกต
10535031600260นายกีรติ โม้ใบ
11535031600138นางสาวนงพร กลิ่นดำรงค์
12525031600915นางสาวณัฐกานต์ ศรีนิธิเจษฎาธิคุณ
13515031600825นายอนิรุทธ์ เฉลิมสงฆ์
14525031600022นายนพวิช หลวงจันทร์
15525031600055นางสาวรวงข้าว โพธิเกษม
16525031600147นายพยัพพงศ์ ศรีชัย
17525031600642นายธีรยุทธ ปิ่นคล้าย
18535031600278นายวีระกิตติ์ ศุภเกรียงไกรกิติ
19535031600740นางสาวน้ำอ้อย ดีพนัส
20525031600204นางสาวจุฑาลักษณ์ ขนุนทอง
21535031600864นายภควัต ฉิมอยู่
22535031601235นางสาวกรรณิกา พรมน้อย
23535031600385นายชาญวิทย์ ถนอมสัตย์
24535031601128นางสาวอรวรรณ บุญฤทธิ์
25535031600096นายนิพพิชฌน์ นันทสุวรรณโชติ