รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555031600664นางสาวสุจิตรา ดีล้วน
2545031600293นายก่อเกียรติ แก้วปลั่ง
3545031600798นายภัทธาวิทย์ รื่นเริง
4545031601366นางสาวพีรยา บุญชู
5555031600714นางสาวพนิดา ด้วงใหญ่
6545031601176นายบูรพนธ์ งามขำ
7555031600128นางสาวทิพวรรณ สาริยะ
8555031600144นายธนวัฒน์ ฟักสะอาด
9555031600524นางสาวปัทมา สุนา
10555031600615นายรณกร บุญพรมอ่อน
11555031600649นางสาววรรชุนีย์ เกิดฤทธิ์
12545031600335นายการันต์ ไชยลุม
13565031600267นายภัทรฤกษ์ แก้วทิพยเนตร์
14565031600028นายกฤษฎา สมานัตตานนท์
15565031600135นายณัฐวุฒิ คำเทศ
16565031600226นายปิยะพจน์ พิมลแสงสุริยา
17525031600246นายพฤฒินันท์ กุศลส่ง
18555031600698นายอารุณ แนบสนิท