รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575031600217นางสาวมณีรัตน์ พวงพิกุล
2575031600365นางสาวประภาพร เต็นรัมย์
3575031600068นางสาวกมลวรรณ ถาวรศรี
4575031600316นายสุรชัย เกษมวัฒน์
5575031600183นางสาวบัญจรัตน์ เหนี่ยวองอาจ
6575031600019นายจิรายุทธ ชโลทรโรจน์
7545031601168นายนำพล สิงห์แก่น
8545031601283นายกิตติธัช เนตรเสมา
9575031600035นายวรภพ สถาพรชัยกุล
10565031600218นายปิยพันธุ์ บรรลือทรัพย์
11565031600119นายณัฐดนัย สนิทไทย
12555031600631นายฤทธิชัย ลิมปิวรรณ
13535031600500นายธนพันธ์ เทียนสุวรรณ
14535031600237นายกรกช เลิศสมผล