รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565051800045นางสาวจุฑามาศ ชยานุรักษ์
2565051800474นางสาวกฤตพร ดวงสิรินุสรณ์
3565051800300นางสาวภัทรภร ชีวนรสุชากุล
4586051800124นางสาวปัจพร ภูมิโคกรักษ์
5586051800298นางสาวรัชดาภรณ์ เม่งห้อง