รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586051800231นางสาวอารียา คชสำโรง
2586051800082นางสาวนฤมล ปลัดเปี่ยม
3586051800017นางสาวขนิษฐา อินทรเงิน
4586051800066นางสาวชิดชนก เปรมปรี
5586051800215นางสาวสุกัญญา จันสีทา
6586051800280นางสาวปรียากมล อินทร์ยอด
7586051800272นางสาวปทิตตา ทองอัฐ
8575051800119นางสาวบุษกร จิรพุทธิพงศ์
9586051800140นายพงษ์สิทธิ์ เดชรัตน์
10565051800193นางสาวนิภาพรรณ บุตรวิเชียร
11586051800330นางสาวสุปราณี เทพคูบอน
12586051800363นางสาวชนรดี เฉลิมลาภ
13586051800199นางสาวศุภกานต์ สุขวัฒน์
14575051800341นางสาววิชญา เหมือนท่าไม้
15575051800184นางสาวรัชนีกร สุขเจริญยศ
16565051800425นางสาวอนุธิดา คงไคร้
17565051800334นางสาวมิรันตี ปั้นเอี่ยม
18565051800243นายปิยพร คงตระกูล
19565051800359นายเรืองไพร ลิ่มสุวรรณศิริ
20565051800078นายชาคริต รุ่นเจริญ
21565051800029นายคุณากร แซ่อึ้ง
22565051800219นายปริญญวรรธน์ จรุงวิศาลกุล
23575051800044นางสาวจิติมา มาชื่น
24575051800325นางสาวกชกร คำกลั่น
25575051800192นางสาววาราดา ชัยชนาภรณ์
26575051800143นางสาวผกามาศ ศรีเพชร
27575051800051นางสาวชญานันท์ นาคทอง
28565051800169นายธนกร ท้าวบุปผา
29565051800102นายณัฐพงค์ วงศ์ศรี
30565051800417นายอนุชิต ฉันทะวิริยะกิจ
31565051800482นางสาวจุฬาลักษณ์ คงประยูร
32565051800128นายทยานชล กลั่นเทศ
33565051800250นายพงศกร นามศักดิ์