รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565021000841นางสาวภัสรวดี จันทรีเล็ก
2565021000395นายชัชวาล จีนมหันต์
3565021000635นางสาวสุวัจนี ดีหนู
4565021000684นางสาววรัญญา ทัศนศร
5565021000569นางสาววิภาวรรณ อากาศวรรธนะ
6565021000650นางสาวหทัยชนก วิทยาธรชัย