รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448511610058นายณัฐพงศ์ ไกรนุยะฉันท์
20448511610330นายศุภชัย สะอาดถิ่น
30448511610249นางสาวแสงเดือน หนูสีดำ
449502050062นายจรูญ ทองเฟื้อง
549502050211นายปริพัฒน์ บิลยะลา
649502050252นางสาวพรนิภา อยู่ยืน
749502050310นายภราดร ขุนทองเพชร
849502050336นางสาวมยุรี ลวดบาง
949502050427นายวีรพล ถาวรปราถนา
1049502050435นายวีรยุทธ รัตนณรงค์
1149502050500นางสาวสุพัตรา ชินรัมย์
1249502050179นายธนเชษฐ์ ภูหัดสวน
1349502050195นายธีรพล บัวแย้ม
1449502050203นางสาวนวพรรษ ทรัพย์แสนอุดม
1549502050237นายปิยะวัฒน์ นิ่มวรรณวิลาศ
1649502050641นายอลงกรณ์ ชัยสามารถ
1749502050666นางสาวอัญชลี ขันสุขะ
1849502050286นายพีระยุทธ ชุติวรรณกุล
1949502050302นางสาวภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร
2049502050047นางสาวเกวารี จันทร
2149502050054นายจรงค์ ชอบงาม
2249502050146นายต่อศักดิ์ คุณจันทร์สมบัติ
2349502050658นางสาวอังศณา คงชู
2449502050492นางสาวสุนิตย์ แซ่ลิ่ม
2549502050526นายสุรชัย ศึกษา
2649502050609นายอภิรัตน์ นวนไทย
2749502050617นางสาวอรพรรณ หิรัญพัฒนกุล
2849502050344นางสาวยุพดี ลมรสย์
2949502050377นางสาวเลิศนภา เพชรศรีทอง
3049502050450นายวีรศักดิ์ เวียงรัตน์
3149502050682นายเอกพงษ์ ยี่บุญยัน