รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149502050625นายอรรถนนท์ บุตรจันทร์
249502050542นายอนันต์ อาชวชาลี
349502050328นายมงคล ทรัพย์อวยสุข